Home > > Segregatie in het basisonderwijs

Segregatie in het basisonderwijs

Zwarte en witte scholen belemmeren de integratie, daar is men het wel over eens. Toch blijven gescheiden scholen bestaan. In Oud Zuid kunnen we daar over meepraten. Basisscholen als de Eerste- en Tweede Openluchtschool en de Nicolaas Maesschool zijn overwegend wit. De Mozaïekschool en de Willem van Boeijenschool zijn overwegend zwart. Dan laten we de middelbare scholen in Oud Zuid nog buiten beschouwing.

Om de scheiding tussen witte en zwarte scholen te doorbreken komt GroenLinks Oud Zuid met een nieuw plan. Op aangeven van de zogenaamde Baliegroep, stelt Roel van Duijn voor om een gezamenlijke aanmelding van een allochtone en een autochtone leerling voorrang bij inschrijving op basisscholen te geven. Volgens deelraadslid Van Duijn schuilt de kracht in het feit dat allochtone en autochtone kinderen in de aanmeldingsfase contact met elkaar moeten maken. "Scholen zouden het ontstaan van gemengde groepjes kunnen bevorderen via een website, waarop de kinderen of hun ouders ‘aanmeldkameraadjes’ kunnen vinden", verklaart Roel van Duijn aan Amsterdam Centraal.
Eerdere plannen om segregatie op te heffen zijn gestrand. "Ze stuitten bijvoorbeeld op principiële bezwaren op het gebied van keuzevrijheid of op het anti-discriminatiebeginsel", aldus Het Parool van 3 januari jongstleden. De problematiek is nog steeds die van een aantal jaar geleden. In 2003 heeft de gemeente Amsterdam onderzoek laten doen naar de segregatie in het onderwijs. Conclusie: zwarte scholen worden steeds zwarter, en de weinige witte scholen die er zijn, worden steeds witter.

Van Duijn heeft het daarom over een andere boeg willen gooien. In het plan worden ouders zelf gestimuleerd om de onderwijssegregatie tegen te gaan. De overheid (het stadsdeel) maakt slechts afspraken met verschillende scholen. Dat de lokale politiek iets wil doen aan de segregatie is begrijpelijk. Maar geef ouders eens ongelijk in de ‘huidige’ situatie, waarin witte scholen populairder zijn dan zwarte: autochtone ouders zien hun kroost graag op een school waar kinderen alleen Nederlands spreken. En omgekeerd heeft een kind met een taalachterstand meer kans op een school met autochtone kinderen dan op een school met verschillende moedertalen.

Helaas wordt het initiatief in het plan neergelegd bij de actieve ouder, de ontwikkelde autochtoon of allochtoon. De beoogde doelgroep, de allochtone ouder die niet of nauwelijks Nederlands spreekt, wordt waarschijnlijk niet bereikt. Is het daarom niet verstandiger om de kinderen centraal te stellen? Investeer in zwarte scholen, creëer bijvoorbeeld weekendonderwijs en beperk taalachterstanden op die manier tot een minimum. De ouderavonden zijn een uitstekend middel om de beoogde doelgroep te bereiken en te wijzen op de taalcursussen die de gemeente Amsterdam hen biedt. "Zegt het voort, zegt het voort", aldus Floris in een reactie over het Amsterdamse taalbeleid.

zeventien reacties op "Segregatie in het basisonderwijs"

-1-  :
in de bijlmer schijnt een mooi initiatief plaats te vinden: de weekendschool van Heleen Terwijn, als ik het me goed herinner. Elke zondag kunnen kinderen bijleren, en het schijnt te lopen als een trein!
Martine
-2-  Martine:
Ik heb op de Willem van Boeijenschool gezeten. Deze staat hierboven omschreven als zwarte school. Ik weet niet hoe die school nu is, maar 10 à 20 jaar geleden was het een gemengde school.
Ik ben wel een voorstander van de gemengde school. Als je als kind al leert omgaan met verschillende culturen en gewoonten, zal dat je als volwassene ook beter afgaan. Ook denk ik dat je dan minder snel zult denken in autochtonen vs. allochtonen, want je ziet elkaar als gelijken.
xaviera
-3-  xaviera:
tsja, goed bedoeld initiatief, maar ik betwijfel of het gaat werken. Los van het feit dat je bepaalde groepen niet bereikt is het maar de vraag hoeveel mensen hun kinderen nou naar een zwarte school willen sturen...als ze dat niet hoeven doen.
Isolde
-4-  Isolde:
Kinderen van van Duijn zaten zelf op de Vrije School, heel erg wit hoor. Jammer dat hij dan nu met een dergelijk voorstel komt. Had hij jaren eerder al moeten doen en zelf het voorbeeld moeten geven. Ik denk dat niet alleen de vraag witte of zwarte scholen centraal moet staan maar dat er ook veel meer naar de kwaliteit van het onderwijs gekeken moet worden. Zorg ervoor dat scholen een dermate goed en gevarieerd onderwijs geven dat ouders staan te trappelen om hun kind hier te mogen plaatsen. Dat begint al op de creche.
Dr.D
-5-  Dr.D:
Hoe vreemd de ge-opperde gedragscodes ook klonken,
maar een kind dat zich in een school bevindt
waar een grote groep een andere taal onderling spreekt
en een onderlinge sterke band heeft die zal dat
snel ervaren als bedreigend.
Zou zelf ook niet willen dat mijn kind met amsterdams/marokkaans
accent gaat spreken...
Dr.D
-6-  Dr.D:
Taal is de communicatie tenslotte.
Iemand die slecht nederlands spreekt wordt niet voor 'vol' aangezien...
Niels
-7-  Niels:
Wanneer snapt men in Nederland eens dat geforceerde integratie niet bestaat? Dit proces moet van twee kanten komen, en niet van een regulerende instantie.

Als we gaan regelen dat koppels van witte en zwarte kinderen voorrang krijgen bij inschrijvingen, hoe lang duurt het dan voordat we deze onzin doorvoeren naar andere delen van onze samenleving? Gaan we allochtonen voorrang geven bij de huizenjacht in het overwegend blank Wassenaar? Of zullen we de inwoners van de Bijlmer voorrang gaan geven op woningen in Friesland? Waar ligt dan de grens?

Het is haast te belachelijk voor woorden dat mensen die geacht worden onze samenleving te sturen, zoals dhr. Van Duijn, met dit soort onzin op de proppen komen. Het enige wat met dit voorstel bereikt wordt is frustratie, onbegrip en verdeling van de mensen, precies het tegenovergestelde wat men wilde bereiken. Daarnaast wordt er geselecteerd op afkomst van kinderen, wat gewoon discriminatie is.
marius
-8-  marius:
Het is overigens geen idee van de oud provo Roel van Duijn, maar van een groep mensen die zich verenigd hebben in de zogenaamde Balie-groep.

http://www.debalie.nl/artik...
-9-  :
@ Marius

Bedankt voor de link, het is toegevoegd. Op aangeven van de Baliegroep heeft Van Duijn namens de fractie van GroenLinks dit raadsinitiatief genomen.
Roel van Duijn
-10-  Roel van Duijn:
De weg naar de gemengde school
Er is weinig twijfel over. De meerderheid van de ouders van kinderen op de basisschool heeft een voorkeur voor gemengde klassen.
Wij,GroenLinks OudZuid, hebben een enquete gehouden onder 72 ouders van twee heel verschillende basisscholen in OudZuid. De Nicolaas Maesschool, een bijna volledig “witte” school en anderzijds “De Avonturijn” in De Pijp, een school met een “zwarte” meerderheid. De eerste een populaire éliteschool, de tweede een volksschool.
Alle ouders van “De Avonturijn” geven de voorkeur aan goed gemengde klassen. Het meest gehoorde en logische argument: de integratie verloopt dan beter. “De kinderen wennen alvast aan elkaar en wisselen met elkaar van gedachten.” Driekwart van de ouders van de Nicolaas Maesschool is het daar zonder meer mee eens.
Eén kwart van de ouders van de Nic. Maesschool voelt daar niet voor, maar is er onder voorwaarde zeker ook toe bereid om het kind in een gemengde klas onder te brengen. Zij schrikken terug voor de taalachterstand van allochtone kinderen, die het tempo van taalontwikkeling van de gehele klas zou schaden. Hun voorwaarde is dat er voldoende geld beschikbaar moet worden gesteld om de klassen kleiner te maken en meer individuele aandacht aan de kinderen te besteden.
Geen vader of moeder stelt zich op het standpunt dat men het kind principiëel liever alleen bij kinderen van dezelfde “soort” of huidskleur ziet opgroeien. Integendeel. Bij “ De Avonturijn” verklaren meerdere allochtone ouders, dat zij liever zouden zien dat er meer Nederlandse kinderen in de klas van hun kind zouden zitten. Dat zou ook de taalvaardigheid van hun kinderen ten goede komen. Voor de poort van de Nic. Maesschool zeggen een aantal ouders dat zij hun kind eigenlijk liever naar een gemengde school hadden gedaan, maar dat dit er niet van gekomen was omdat deze school nu eenmaal in de buurt was, een goede school is en bovendien vriendjes en vriendinnetjes er al eerder op zaten.

De tegenstelling tussen witte en zwarte “concentratiescholen” is dus een ongewild verschijnsel, ook in een aardig gemengd stadsdeel als OudZuid.
Vanuit “De Balie” is het idee opgekomen om het mengen te bevorderen door op wachtlijsten gemengde groepjes (autochtone + allochtone) schoolkinderen bij de aanmelding voorrang te geven boven individuele.
Een ijzersterk idee. Dat bovendien nog aangevuld kan worden door voorlichting over een bewuste, op mengen gerichte schoolkeuze in groepen ouders die voor de aanvang van het nieuwe schooljaar bijeen geroepen kunnen worden.
Ik heb nu ons stadsdeel voorgesteld een afspraak met alle basisscholen in ons stadsdeel te maken, dat zij het mengen van de klassen zullen bevorderen. Door gebruik te maken van de recepten die we nukennen.
Daarom blij ik blij stadsdeelraadslid te zijn, want dit is ook precies het juiste niveau waarop een dergelijk besluit genomen kan worden. De gemeenteraad heeft al weer veel minder rechtsstreekse invloed op de scholen,omdat zowat al haar bevoegdheden overgedragen zijn aan enerzijds de verzelfstandigde besturen van de scholen en anderzijds de stadsdelen die nog wel verantwoordelijk blijven voor bijv. scholenbouw.
Bovendien is de samenstelling van de bevolking in de stadsdelen heel verschillend. Waar er in OudZuid nog sprake is van een flink aantal autochtone kinderen en witte scholen, is er in de Westelijke Tuinsteden en in Zuid-Oost een zó overgrote meerderheid van allochtone kinderen dat het nastreven van scholen met een redelijke menging met autochtone kinderen een illusie is. Wat daar wel realistisch is, is het nastreven van scholen waar de minderheden van Turken , Marokkanen ,Surinamers en anderen redelijk gemengd zijn.
Een afspraak per stadsdeel maakt het dus heel goed mogelijk ook het soort van ideaalbeeld van menging aan te passen aan de demografische werkelijkheid.

Lang is er erover gefilosofeerd de menging van de scholen van bovenaf te bevorderen. Door bijvoorbeeld een mengingsverhouding van 70 % tegen 30 % of 60 % tegen 40 % verplicht te stellen. Maar dat kan allemaal niet. Het loopt stuk op onze anti-discriminatiewetten, die onverminderd van kracht moeten blijven.
Van onderop op initiatieven van ouders steunen is daarom de beste weg. Dat hoeft geen zaak van een actieve elite te blijven, wanneer stadsdelen en vooral scholen dit zouden gaan steunen. Scholen kunnen dat doen door een website te openen waarin allochtone en autochtone “aanmeldkameraadjes” aan elkaar gekoppeld kunnen worden.Of door bijeenkomsten aan het eind van hetschooljaar, wanneer ouders (en kinderen) hun keuze gaan bepalen, waar gepleit wordt voor een keuze , in groepsverband, voor de gemengde school.
Een pleidooi dat nauwelijks gehouden hoeft te worden; dat heeft onze enquete wel duidelijk gemaakt. Maar de oren zullen zich spitsen wanneer de practische, bovengenoemde weg gewezen wordt.

Roel van Duijn, deelraadslid GoenLinks in Amsterdam OudZuid
roelvduijn@planet.nl
-11-  :
Graag zou ik nader ingaan op de praktijk. Het voorbeeld van de website bijvoorbeeld. Wordt de actieve ontwikkelde ouder niet alleen bereikt? Hoe bereik je de mensen die zelf nauwelijks Nederlands spreken? Daarmee wordt feitelijk verlangd dat de ontwikkelde autochtoon of allochtoon de verantwoordelijkheid op zich neemt, en niet de mensen om wie het eigenlijk gaat.

Hoe ziet u dit?
Hannes Minkema
-12-  Hannes Minkema:
Over twee maanden gaat mijn spierwitte kind naar een pikzwarte school.

Gevolg van een laf Amsterdams onderwijsbeleid, dat gemengde scholen zegt te willen bevorderen, maar dat een jarenlang aanhoudende en tot op de dag van vandaag voortdurende segregatie kweekt. Het percentage 'zwarte' of 'witte' scholen is inmiddels 60% en stijgt nog steeds. Zonder dat er iets aan gedaan wordt. Nog even, en er is geen gemengde school meer te vinden in Amsterdam.

En het gevolg van mijn beslissing om mijn kind in onze buurt naar school te doen. Er zijn alleen zwarte scholen in onze buurt. Dat heb je met de segregatie op de Amsterdamse woningmarkt. In de a.s. klas van mijn kind zijn alleen Mohameds, Fatima's en Younoussi's. Daar zit dan straks mijn Hannelore tussen. Ik doe het met overtuiging, want ik vind dat kinderen in principe in de eigen buurt op school horen, waar ze vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken die om de hoek wonen. Dus binnenkort speelt hier binnenkort een Yasmina met mijn dochter samen in huis. Of is dat te optimistisch gedacht.

Dat is precies het vraagteken dat boven onze schoolkeuze hangt. Kan een wit kind integreren op een zwarte school? Grenst onze keuze om een wit kind te parachuteren temidden van een overgrote meerderheid aan allochtone kinderen niet aan kindermishandeling? Of is het zo dat 'huidskleur' de kinderen niet eens opvalt, zoals sommigen willen doen geloven?

Wie het weet, mag het zeggen.
-13-  :
Mijn zoon is positief gediscrimineerd (lees: van onderaan de wachtlijst naar boven gehaald omdat hij een wit kind is, en de juf meer witte kinderen in haar zwarte peutergroepjes wil)en is het enige witte kindje in zijn groep. Hij verblikt of verbloost er niet van; kinderen van zijn leeftijd (2-4) zijn helemaal niet bezig met kleur, godzijdank. Ik denk wel dat het op latere leeftijd een rol gaat spelen, en zou dan ook net als Hannes op zoek gaan naar een gemengde school. Ik vrees echter dat Hannes en ik in hetzelfde stadsdeel wonen..
-14-  :
Ik ben wel benieuwd of dhr van Duijn op Jeff zijn vraag gaat antwoorden. Een ouder die slecht Nederlands spreekt, kan op internet de weg al helemaal niet vinden; zo'n gekopplede site lijkt me een brug te ver.
Billen Georges
-15-  Billen Georges:
Het gaat om een mentaliteit. Kan de Trialoogschool hierbij niet inspireren. Zie weblog
Woestijnvis
-16-  Woestijnvis:
Dr. D zegt: “een kind dat zich in een school bevindt
waar een grote groep een andere taal onderling spreekt
en een onderlinge sterke band heeft die zal dat
snel ervaren als bedreigend”.

Als vader van twee meisjes die recentelijk hun lagere school tijd op de (cat.7) Blauwe Lijn in de Bijlmer hebben doorlopen, kan ik U verzekeren dat dit totale onzin is. Ten eerste spreken allochtonen niet allemaal dezelfde taal en ten tweede zijn kinderen niet zo bang. Maar misschien ligt dat laatste aan wat ze van hun ouder meekrijgen.
Moeder van een WvB school kind
-17-  Moeder van een WvB school kind:
Googlend naar info over de Willem van Boeijenschool las ik dat er gezegd wordt (anno 2006) dat de Willem van Boeijenschool een zwarte school is. Dit is pertinent onwaar. De Willem van Boeijenschool is een gemengde school, niet alleen qua kleurtje maar ook qua opleidingsniveau en sociale achtergrond van de ouders. Net als in de echte grote mensenwereld. Een leuke school die ik iedereen van harte wil aanbevelen. Kom eens kijken!!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.