Home > > God Bestaat Niet

God Bestaat Niet

Christenen, Joden, Moslims, verheugt U: U kunt uw zucht naar regels en
vreze Gods (Jahweh, Allah) opgeven. Hij bestaat namelijk niet.

Neem niet mijn woord daarvoor aan, maar zie: wanneer u het centraal
station uitloopt en u uw blik richting de St-Nicolaaskerk wendt. U ziet
een mooie kerk.

Maar kijkt u dan eens iets naar links. In rode neonletters flikkert het aan en uit:

'God bestaat niet. God bestaat niet. God bestaat niet.'

Zulk hardnekkig flikkerend neon naast Zijn Eigen Stulpje: dat moet wel een bewijs zijn.

178 reacties op God Bestaat Niet

Margriet
-1-  Margriet:
Beste nieuws in tijden. Helaas zullen gelovigen hier op z’n best een boodschap van de duivel in zien en gewoon doorgaan met hun onverdraagzame vereringen.
ZaZkia
-2-  ZaZkia:
Wauw!, een atheistisch relikwie.
ik ga morgen meteen kijken!
hansb
-3-  hansb:
dat was vroeger het gebouw van het leger des heils met de knipperende neon: god bestaat.
Arie
-4-  Arie:
Weet iemand wie die neon reclame heeft gemaakt of kent iemand de eigenaar? Ik ben zeer geïnteresseerd in deze reclame/persoon.
Racey
-5-  Racey:
Ik denk dat je eens bij Muntz en van de Windt moeten kijken, Arie..
http://www.muntzvandewint.c...
Knillis
-6-  Knillis:
IS DE KERK DOOD?

V-1. Wat voor een vraag is dat? Vele mensen gaan nog steeds elke week naar de kerk.
A. Ja, het is waar dat er nog steeds veel mensen in veel kerken aanwezig zijn; maar het geestelijke leven van een kerk is niet gebaseerd op het aantal mensen die aanwezig zijn, het is hoofdzakelijk gebaseerd op de trouwheid aan de Bijbel. God heeft de gemeente van het Nieuwe Testament gewaarschuwd dat het licht van de waarheid verwijderd zal worden indien zij Zijn geboden niet onderhouden:
… bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. (Openbaring 2:5)

V-2. Ik weet dat de kerk niet volmaakt is, maar ik denk niet dat het dood is. Waarom zou u zeggen dat de kerk dood is?
A. U hebt het juist dat de kerk nooit volmaakt is geweest, en God heeft de ongehoorzaamheid van de algemene kerk voor een hele tijd getolereerd. Maar de tijd is gekomen dat het lankmoedige geduld van God met de kerk over is en Zijn oordeel op de kerken is begonnen:
En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. (Openbaring 2:21-22)
Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods… (1 Petrus 4:17)

V-3. De “grote verdrukking?”, is dat te veronderstellen dat het een verschrikkelijke tijd van bloedvergieten zal zijn? Zijn wij in de grote verdrukking?
A. Ja, hoewel, het teken van de grote verdrukking niet een van lichamelijk geweld is; maar het teken van de grote verdrukking is dat van geestelijke ontrouwheid aan het Woord van God in de gemeenten en kerken in de wereld. De kerken van onze dag (alle godsdienstige benamingen hetzij Katholiek of Protestant) zijn reusachtig weggevallen van de waarheden van de Bijbel:
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal... Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. (Matthéüs 24:21, 24)
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; (2 Thessalonicensen 2:3)

V-4. Wie is de “mens der zonde”? Ik heb gehoord dat hij een heel voorname politieke heerser zal zijn.
A. Elke keer als er een bijzondere kwade leider komt denken mensen onmiddellijk dat hij de mens der zonde of antichrist is; maar de mens der zonde waarvan de Bijbel spreekt is helemaal geen mens, maar liever hij is Satan zelf. Satan alleen is hiervoor geschikt aangezien hij de enige geweest kon zijn, die bijna 2000 jaren geleden aanwezig was en alsnog, tegen het einde van de wereld tegen Gods mensen strijd:
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. (1 Johannes 4:3)

V-5. Zegt u dat Satan tegen de kerk zal strijden als de mens der zonde?
A. Ja, de Bijbel zegt dat tegen het einde der tijden als de tijd van de kerk eenmaal beëindigd is zal Satan losgemaakt worden en de kerk gemeenten met valse evangelies bestormen:
En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. (Openbaring 20:7)
En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. (Openbaring 11:7)
En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. (Openbaring 13:7)

Het tijdperk van de kerk is voorbij, maar de gemeenschap leeft voort:

Aansluiten voor rechtstreekse gemeenschap over het Internet: http://www.ebiblefellowship...
absint
-7-  absint:
wat een gave commentspam is dit. Mag ik de redactie verzoeken om deze alsjeblieft te laten staan? zelden zo'n grote hoop kul gezien!
Frans Couwenbergh
-8-  Frans Couwenbergh:
Gelovigen, vooral bijbellezende gelovigen, kunnen uit de bijbel opmaken dat God pas betrekkelijk kort deel uitmaakt van ons menselijke geloven. Namelijk vanaf 622 vC. De Ene Ware God is een bedenksel van koning Josia samen met de hogepriester van de Tempoel van Jeruzalem, Chilkia. Je kunt het verhaal van Zijn geboorte lezen in
II Koningen 23: 1-28. Tot op dat moment hebben de Joden altijd in een veelheid van goden en vooral godinnen hebben geloofd. Je kunt voor verdere informatie ook terecht op http://www.mens2000.nl ga naar: “Filosoof”
Marcel
-9-  Marcel:
Arie, AT5 heeft een paar maanden geleden een korte reportage over de man van het neon-licht gemaakt. Daarin wilde hij zijn beweegredenen niet prijsgeven.
Ben
-10-  Ben:
Wat heerlijk om in deze roerige tijden ook nog mensen bestaan die niet willen vechten voor hun geloof om de eenvoudige reden dat ze geen geloof hebben. Vrede zij met hen
jeroen
-11-  jeroen:
Kijk eens om je heen, fiets een bos in, ga met een boot het water op!

kijk eens om je heen en raak onder de indruk van Gods Grote Schepping!

geloof is logischer dan ongeloof!
Daniel S.
-12-  Daniel S.:
Jeroen!

Je blije uitroepen en vele uitroepen overtuigen me niet!

Want!

Kijk eens om je heen, fiets een bos in, ga met een boot het water op!

kijk eens om je heen en raak onder de indruk van hoe prachtig die evolutie toch werkt!

Waarom, Jeroen!?

Zou ik in een dogma moeten geloven!?

En niet mijn gezonde verstand en skepticisme gebruiken!?

En dat terwijl!

Het zo ook al mooi genoeg is!?
Jeroen
-13-  Jeroen:
Beste Daniel,

Geloof is inderdaad niet te bewijzen, Maar dat is de evolutietheorie ook niet! Kijk eens hoe kwetsbaar je als mens bent! Denk je dat je met gezond verstand en skepticisme kan verklaren dat er door een onverklaarbare knal zoveel fantastisch leven mogelijk is?

Ik zie mezelf als klein schepsel, Ik kan je niks bewijzen, maar geniet van de spchepping en heb ontzag voor de God die dit alles gemaakt heeft!
Dr.D
-14-  Dr.D:
Kan me een reactie herinneren over onjuist gebruik van leestekens en interpunctie door mijn persoon...

Wat zien we nu?

Verder is een discussie alhier over wel of niet geloven
vruchteloos en onzinnig.
daniel s.
-15-  daniel s.:
@ Jeroen:

U heeft voor de volle 100% gelijk als u zegt dat 'we' geen enkel idee hebben van wat er voor de oerknal was. Sommige wetenschappers beweren ondertussen zelfs alweer dat die oerknal er helemaal nooit geweest is.

Waar ik me echter druk om maak, is de dogmatische houding die een geloof in welke God dan ook met zich meebrengt, ge-illustreerd door ons verschil in antwoord op de vraag:

“wat was er voor de Big Bang?”

Ik heb als antwoord: “Geen idee - maar zullen we eens proberen het uit te vogelen?”

Creationisten hebben als antwoord: “God! Dat weet ik 100% zeker! En daar mag je niet aan twijfelen!”

Via mijn benadering, de wetenschappelijke benadering, zou het best eens zo kunnen zijn dat “God” het antwoord is - maar misschien ook niet. In de creationistische benadering is het antwoord direct al gegeven: dat is sowieso God, hoe dan ook.

Overigens is dat dogmatische een typisch karaktertrekje wat Christen gemeen hebben met Islamitische Fundamentalisten: “zo is het, en niet anders!”

Dat er ook religies mogelijk zijn die niet zo dogmatisch opmspringen met “De Schepping” blijkt uit de Rigveda, een klassieker uit het Hindoeisme. De Scheppingsmythe eindigt daar met alleen maar vragen:

“Wie weet nou echt of dit waar is? Wie zal dat hier bewijzen? Waar was dit alles gemaakt, vanwaar deze Schepping? De Goden zelf kwamen na de Schepping van dit universum, dus wie weet dan waar het vandaan komt?
Waar deze Schepping vandaan komt - misschien ontstond het vanzelf, of misschien niet - alleen Hij die erover uitkijkt, in de Hoogste Hemel, die weet het. Of misschien ook niet!”

Dat was al een jaartje of drie-en-een half DUIZEND geleden. Als de gelovige Hindoes toen al zo ruiterlijk waren om toe te geven dat er van alles was wat ze niet zeker wisten, als ook Socrates rond 500 v.C. al bekende dat hij als enige wijs LEEK omdat hij als enige wist dat hijzelf, en niemand niet, ook maar iets met zekerheid kon weten, waarom doen zowel het Christendom en de Islam er nog steeds zo moelijk over?
daniel s
-16-  daniel s:
@dr. D: Goed punt hoor. Scherp.
jeroen
-17-  jeroen:
Beste dr.D

U noemt een discussie over alhier over geloof vruchteloos en onzinnig, waarom is over dit onderwerp dan een forum opgezet?

enne trouwens.. het is een onderwerp waar miljoenen mensen mee worstelen.. reden genoeg om waar dan ook de discussie aan te gaan. zie het trouwens niet als een verhitte discussie om gelijk te krijgen, of om te evangeliseren... gewoon wat gedachten uitwisselen, en wat kennis te vergaren!!

M.v.g. Jeroen
Jeroen
-18-  Jeroen:
Beste Daniel,

geloven is een zeker weten van hetgeen waar je op hoopt. daar loopt het al spaak met de wetenschap!

De vragen waar Rigveda mee zit.. daar worstelen alle christenen mee!

de bijbel begint met: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde, de aarde nu was woest en ledig, Gods geest zwierf over de wateren.' Gelijk heb ik mn vragen: Wat was het begin? Hoe is God ontstaan? Wie heeft de woeste en ledige aarde gemaakt?

Ik vind de vergelijking tussen Moslim-fundamentalisten en christenen wel vergaand. Het christelijke geloof leert je vijanden lief te hebben. Kijk maar naar de leefregels/ geboden:
je mag geen andere goden dienen.
Je mag geen goden maken of dingen buiten God om dienen.
Je mag Gods naam niet zomaar gebruiken, niet vloeken e.d.
Eer je vader en je moeder
je mag niet doodslaan.
je mag niet echtbreken.
je mag niet stelen.
je mag geen valse getuigenis spreken tegen anderen.
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Het christelijke geloof is niet altijd duidelijk. Bijna alles roept onverklaarbare vragen op.

Er zijn 3 mogelijkheden:
- Je gelooft en je overlijdt en er blijkt een Hemel te zijn: je hebt je hele leven troost gehad in moeilijke tijden, en het geloof was niet voor niets, want je komt in de hemel.

- Je gelooft en je overlijdt en er is geen hemel: je hebt je hele leven troost gehad en mensen om je heen die met je meeleefden als broers en zussen (zeg niet dat dit bij ongelovigen niet zo is). helaas pech gehad!

- Je gelooft niet en je overlijdt en de hemel blijkt wel te bestaan. Er is niet de troost die je uit het geloof kan putten. En je komt in het eeuwige oordeel terecht.

Waarom zou je de gok niet wagen?

Het is niet mijn bedoeling om aanvallend te reageren. Ik vind het interessant om te kijken hoe ver we komen!

Groeten Jeroen
daniel s.
-19-  daniel s.:
Ja, dat vind ik ook Jeroen: interessant om te zien hoe ver we komen.

Kijk, voor mij persoonlijk: ik hang een beetje in de buurt van het boedhisme. Ik noem mezelf geen boedhist want dan gaan de doorsnee reaguurders hier denken dat boedhisten net zulke zeikerige querulanten zijn als ik. Dat zijn ze niet, en daarom tel ik niet als een 'volle boedhist'. Maar: Boedha zelf deed iets heelmoois met vragen als 'bestaat god?', 'is er een hemel?' en 'bestaat het leven na de dood?'.

Hij weigerde er antwoord op te geven.

En hij vroeg vervolgens: “wat maakt het uit?”. En zo was het ook: of er nu een god is of niet, of er nu een hemel is of niet, wie zijn gezonde verstand gebruikt weet ook zonder god en gebod wel wat goed is om te doen of niet.

Zoals ik al zei, Boedha is ruimschoots mijn meerdere: want Boedha zou namelijk geen tegenvragen stellen en ik doe dat wel. Bijvoorbeeld:

als god almachtig en algoed is, waarom heeft hij het dan nodig dat wij al dan niet in hem geloven? Waarom kan hij niet zeggen: ook al geloofde je niet in mij, je leefde goed, en dat deed je zelfs op basis van je eigen innerlijke overtuiging in plaats van een dreiging met de hel - alleen daarom al verdien je de hemel!
daniel s.
-20-  daniel s.:
maar wacht, want we zijn er nog niet. Want: u noemt 3 opties. dat zijn de opties vanuit christelijk perspectief. Vanuit boedhistisch perspectief draagt elk van de drie opties alleen maar bij aan meer lijden in de wereld, en elk van de drie opties maakt dus van het leven op aarde hier een hel. DAn kunt u nog steeds zeggen: waarom de gok niet wagen, als de uitkomst allemaal even ellendig is?

Maar:
Wat nou als je komt te overlijden en jouw geloof in een hemel blijkt juist een hel voor jou gecreëerd te hebben?

Of, wat nou als je komt te overlijden en jouw geloof blijkt een hel gecreërd te hebben voor anderen die nog leven? Veel christenen zijn daar, middels de kruistochten, toch aardig in geslaagd. Of bent u de Inquisitie, de heksenjacht, en de miljoenen kleine gezinstragedies vergeten?

Vandaar dat ik ook de gelijkenis met de Islam niet zo gek vind. Net als bij de Islam kent het Christendom potentieel fundamentalistische trekjes. We zien nu een paar uitwassen van de Islam, maar de uitwassen van het Christendom zijn en waren minstens net zo erg, zo niet erger. Sterker nog, een artikelenreeks in trouw maakte duidelijk dat de Islam zelfs een vorm van Christendom is: het is, zo blijkt uit onderzoek, een interpretatie van het Syrisch Christendom, wat als belangrijkste leerstuk had dat het dogma van de drie-eenheid niet klopte.
daniel s
-21-  daniel s:
En dan tot slot: waarom naar de hemel streven, onder een Christelijke God, die een man als Job pijnigt en tergt om een weddenschap met de Duivel, die zijn almacht niet gebruikt om de duivel zelf te bestrijden, maar ons kleine, zwakke mensen straft wanneer ze verleid worden door de machtigste van zijn engelen? Waarom naar zo een hemel streven, als je ook naar de Ware Verlichting kan streven, een zijnstoestand waar zelfs God jaloers op zou zijn?

Ik zelf denk dat het menselijk brein altijd naar een soort lumineuze 'verklaring' zoekt. Zo is onze aard nu eenmaal. of je dat nu verklaart in de Deleuziaanse termen van 'Nieuwe alliantie en directe filiatie' (een wat onbeholpen vertaling), de 'kwetterende aapgeest' uit het Zenboedhisme, of de illusie van het zijn van Parmenides (wederom een wat onbeholpen weergave), of de 'op basis van illocutionaire betekenissen universaliserende tendens van taalgebruik' van Habermas (ook een wat onbeholpen weergave) punt is dat er op de vraag naar 'het goddelijke' gewoonweg geen antwoord te geven is: de vraag is in ons ingebakken,we moeten deze stellen, maar elke poging tot definitieve beantwoording blijft in gebreke.

En mijn excuus aan u, Jeroen. Ik ben nu eenmaal een erg aanvallerig persoon! ;)
Dr.D
-22-  Dr.D:
Dat noem ik een “angstbijter!”
eh,eh,eh
-23-  :
@dr. D: Goed punt hoor. Scherp.
Liz
-24-  Liz:
Ik begeer mijn naastens vrouw helemaal niet! Ach ja, deze woorden waren natuurlijk slechts gericht tot mannen, omdat in de meeste monotheistische godsdiensten vrouwen als vee worden beschouwd. Ik pas voor godsdienst, omdat hij verzonnen is door mensen, die er een richtsnoer mee menen te hebben om de samenleving in te richten. En laat dat nou in het geval van fundamentalisme zonder uitzondering zeer seksistische shit zijn!

Het agnosticisme is de enige ware richting. We weten het niet, en we zullen het nooit weten.
-25-  :
hallo Liz. Leuke reactie. Je hebt 100% gelijk dat religie vaak als onderdrukkend medium is gebruikt. Toch denk ik zelf ook dat er iets inherent aan mensen is, dat ze doet zoeken naar 'iets hogers': ongeacht of het er nu is of niet, ons menselijk brein lijkt gewoonweg te willen geloven in iets goddelijks.

Waarom dat zo is, ik heb geen idee. Een aantal filosofen komen goed in de buurt, volgens mij, wanneer ze stellen dat er een dieperliggende structuur in onze menselijke ervaring zit, die ervoor zorgt dat sommige ervaringen ' lumineus' voelen. Het zit hem in de onderliggende aanname dat er aan al onze ervaringen een 'ik' ten grondslag ligt, maar omdat we die ervaring ook begrijpelijk kunnen communiceren, kan die onderliggende ' ik' niet de 'ik' van het individu zijn: dat moet dus een individualiteit transcenderende 'ik' zijn, een universalistisch 'wij'. Dat mensen zo'n ervaring al gauw verwarren voor iets goddelijks is niet zo gek.

Overigens:
“ Het agnosticisme is de enige ware richting. We weten het niet, en we zullen het nooit weten.”

Dat is een knap staaltje van ironie wat je daar aan de dag legt!
Dr.D
-26-  Dr.D:
Zoals reeds eerder gelogd...http://www.volkskrantblog.n...
(http://www.jesusneverexiste...)
Hoe hersenspinsels een eigen leven gaan leiden.

En @Daniel als je daar reageert laat je werkelijk blijken
een heus debatkunstenaar te zijn op het niveau van Geen Stijl reageerders.
Goede reclame voor je ´bedrijf´...
karel
-27-  karel:
Religie in welke vorm dan ook, is toch bedacht om mensen te ontslaan van hun verantwoordelijkheid(sgevoel)?
Je kan dan alles terugverwijzen naar een hogere macht. Niet voor niets dat Marx godsdienst zag als opium voor het volk.
Nederlanders roepen nu voortdurend dat de Islam slecht zou zijn, iets waar je bang voor moet zijn etc. etc. Maar diezelfde Nederlanders zijn toch al heel lang bezig geweest om mensen hun Christelijke geloof op te dringen. Nederlanders zijn toch heel goed geweest in het kolonialiseren? Kortom, waar hebben we het toch steeds over. Laten we als Nederlanders de hand eens in eigen boezem steken.
Enne Daniel. Waarom gebruik je dit log om je zelf zo vreselijk te profileren?
-28-  :
@karel: je hebt 100% gelijk dat we in nederland ook vrij dogmatisch bezig geweest zijn. ZO hebben vrouwen in nederland pas stemrecht sinds het begin van de 20ste eeuw! Zo modern zijn we hier dus ook niet, en inderdaad hebben we onder het mom van Christendom behoorlijk wat rare dingen gedaan.

DAn betreft je vraag 'dat ik me aan het profileren ben': mag ik vragen wat je daarmee bedoelt? Bij mijn weten is het niet meer dan normaal dat de auteur van een stuk reageert wanneer er reacties komen op zijn stuk - of mag dat in jouw ogen niet? Wat wil je precies bereiken met die opmerking?
yanny scutt
-29-  yanny scutt:
Als god bestaat dan zie er naar uit om hem te ontmoeten. Ik zal dan wel voor e.e.a op het matje geroepen worden..
Maar ook ik heb een flink appeltje te schillen met dat opperwezen! Ik heb zo'n idee dat mijn zonden in het niet vallen naast 'zijn' falen. Eens kijken wie dat debat winnen gaat. Ha! Godzammelazere Groet; Yanny
Liz
-30-  Liz:
Wat een slap gelul Karel onder het mom van gebabbel over religie de Nederlandse maatschappij er maar eens van langs te geven. Nu, ik zal je uit de droom helpen: ik woon liever in een seculier land dan in een door godsdienst geleid land. Nederland is een prima land. Kolonisatie is voorbij, maak je liever druk over hoe de huidige machthebbers in voormalige westerse kolonies huishouden!!! En zeg niet dat het allemaal “onze” schuld is, want dat ben ik beu. Nederland doneert het allermeeste aan ontwikkelingsgeld van alle landen.
We doen juist te veel uit een misplaatst schuldgevoel.
yanny scutt
-31-  yanny scutt:
Liz, Volgens mij zijn jij en karel het best eens! Karel gaat in 'biechtstoel' zitten met het idee van; dat hebben wij toch allemaal veroorzaakt? Ik begrijp dat wel.

Ik ben met dat schuldgevoel grootgebracht; Zilverpapier verzamelen voor die arme zwartjes..(Kolonies). Hij slaat vervolgens de plank heel erg mis omdat die zwarte mensen heel goed weten wie ze zijn. Karel is dus volgens mij niet bij de tijd en waarschijnlijk heeft hij de maatschappelijke ontwikkelingen ook niet goed gevolgd.

Laten wij hem Sterkte wensen in zijn verdere bestaan. en..Beterschap, als hij nog even door wil gaan. Groet; Yanny
Liz
-32-  Liz:
Ja, Yanny, inderdaad, hele volksstammen zijn opgevoed met het idee dat ze schuldig zijn aan de ellende in de wereld. Maar dan denk ik aan mijn eigen voorouders die zelf arm waren en op boerderijen of in fabrieken werden uitgebuit hier in Nederland en dan vraag ik me af wie er nou precies het slachtoffer is.

Het is ongezond om altijd maar het boetekleed aan te hebben. Ten eerste geef je de zogenaamde slachtoffers een minderwaardigheid mee, en ten tweede bagatelliseer je alle goede dingen die de westerse democratische maatschappij heeft voortgebracht. Zoals seculariteit om maar weer even een beetje op het onderwerp terug te komen.
popjuhh
-33-  popjuhh:
HELEMAAL mee eens god bestaat gwn niet and that's a fact
geen zever
-34-  geen zever:
god bestaat niet dat is een logika weet je wrm: kijk nu zijn der heel veel boeken die gewoon door fantasie zijn geschreven awel die vier mongools daar die de bijbel en opgeschreven zijn der in geslaagd om vele mensen te laten geloven dat dat boek echt waar is. ma das nie waar das gewoon een uitgevonden verhaal zoals anderen.

ken een vb. als starwars nu door iemand geschreven zou zijn wedden da binnen 2000 jaar de helft van de wereld daarin zou geloven.
dat obi wan, anakin en al echt en bestaan en de sids en al.
da zou pas grappig zien hahaha
in 1 woord verzonnen!!!!!!!!!!
en zeker gezever!!!!!!
yanny scutt
-35-  yanny scutt:
Daniel, Ik sluit mij aan bij Albert Einstein die ,zoals jij weet, een wetenschapper was.

Hij zei ooit; “God dobbelt niet” Ik geloof dat hij gelijk krijgt. Lieve groet; Yanny
-36-  :
@Yanny: Einstein was natuurkundige, géén theoloog.

Zijn 'go dobblt niet'was een reactie op naar ik me Niels Bohr en is éé standpunt in de twee standpunten over wat quantummechanica nu precies betelent: Bohr argumenteerde dat de natuurkundige werkelijkheid inheent probabalistisch was, en Einstein kon dat niet geloven en zij daarom: God dobbelt niet. DAt is wat ik ervan weet, iig, maar toch, gelieve dergelijke uitspraken niet buiten hun bedoelde context te gebruiken - dat is een toon beeld van slordig denken.
Rik Bokelman
-37-  Rik Bokelman:
Er bestaat wel degelijk geloof beste mensen!
En Jezus houdt van jullie hoe ongelovig jullie ook zijn op dit moment, Hij neemt het je niet kwalijk. En hij kan jullie redden! Sta er voor open en je hart zal veranderen in een waterval van Zijn vreugde! Ik ben zelf 18 jaar en ben pas tot geloof gekomen, en het is echt niet iets wat ik me heb laten aanpraten, het is iets wat ik zelf heb ervaren!
En dan hoor ik hier mensen praten over de evolutietheorie.
De gedachte dat God de Schepper is van alles is iets heel anders dan wordt beweerd door de evolutietheorie die zegt dat het leven gevolg is van toeval, spontate mutaties en het overleven van de sterkste.
Maar als toeval of een oerkracht aan de basis van alles stond, zou dat niet kunnen verklaren hoe persoonlijkheid ontstaat uit onpersoonlijkheid. Hoe komen we dan aan een besef van bijvoorbeeld goed en kwaad? Moraal kan niet voortkomen uit toeval, noch uit een oerkracht! Een onpersoonlijke oerkracht kan geen antwoord bieden op de vraag wat goed en kwaad is en waarom. Er moet wel een God bestaan!
Als je de bijbel leest zal je dit allemaal bevestigt zien als je erover gaat nadenken. En beweren dat de aarde in 7 dagen is gemaakt hoeven jullie ook niet te denken. In de eerste vertaling van de bijbel betekent het woord in het Hebreeuws zowel dag als tijdperk. Dit verklaart ook weer een hoop!
En nog wat mooie feiten over de bijbel: Als het nieuwe testament meer dan 30.000 maal wordt geciteerd in de geschriften van de kerkvaders mag je dan niet concluderen dat het allemaal wel heel toevallig zou zijn als het verzonnen is. Er is zoveel materiaal verspreid over zo'n groot gebied over zo'n lange tijdspanne dat het moeilijk voor te stellen is hoe zoiets verzonnen zou kunnen zijn. we zouden toch tegenstrijdige verzinsels tegen moeten komen. Maar de bijbel werd gekopieerd, vertaald in veelvoud. Het staat ook gewoon historisch vast dat Jezus bestaan heeft en gestorven is aan het kruis, en dit allemaal voor jullie! Hij draagt al onze zonden voor ons!
Er zijn 2 vragen die je jezelf moet stellen.
Als er echt een God is die alle touwtjes in handen heeft wil ik die dan leren kennen?
Zo ja, vraag dan met heel je hart aan God net zoals ik; God als u bestaat, laat mij dan alstublieft in u gaan geloven!
Dr.D
-38-  Dr.D:
“Who`s the puppetmaster?”

The idiot inside...
estherd
-39-  estherd:
Wat heb je veel woorden nodig Rik, en nog overtuigt het voor geen meter. Fijn dat je iets gevonden hebt dat jou, zoekende ziel, houvast geeft in het leven. Het is alleen jammer dat je tegelijk met je geloof een ongelofelijke zendingsdrang hebt meegekregen; doet me denken aan rokers die stoppen en de rest van hun leven mensen proberen te overtuigen hetzelfde te doen.
Leven en laten leven is een mooi credo.
Els
-40-  Els:
Nog een keer: god bestaat niet. En het bevalt hem best.
ray
-41-  ray:
hwb niet alles gelezen wat hier staat maar ik zag ooit eens een documontaire op tv,

een mordenaar ging iemand in stukken zagen met een kettingzaag maar hij zag dat zijn slachtoffer zijn kruisje in zijn handen hield.. de moordenaar zei: ik kom over een half uur terug als god bestaat komt hij je wel helpen! hij heeft geroepe en geroepe maar god kwam maar niet langs (vin ik wel lullig) toen was hij in stukke gezaagt! (was natuurlijk een reconstructie)

dat soort dingen vin ik mij wel doen geloven dat het niet bestaat, wel denk ik dat het geloof een goed iets is want als je ergens in gelooft dan leef je beter.. niet in god maar dat kan ook in jezelf zijn bijvoorbeeld!

das mijn mening waar ik in geloof.. weet ik nog niet

ray
yanny scutt
-42-  yanny scutt:
Daniel, Einstein ging naar de 'sjoel' (synagoge) . Hij was van mening dat hij niet kon aantonen dat 'God' niet bestond.(zoals een goed wetenschapper betaamt) Hij geloofde wel in iets dat machtiger is dan de mens.

Heel veel wetenschappers heden ten dage zijn dat met hem eens. Zij delen zijn mening; 'Als er een oppermacht is, dan heeft ie geen baard! Groet;Yanny
Marleen Zachte
-43-  Marleen Zachte:
@Yanny: quote: Heel veel wetenschappers heden ten dage zijn dat met hem eens.

Nou, dat mag je eens bewijzen, Yanny. Waar is j Maurice de HOnd steekproef?

De welbekende wetenschapper Richard Dawkins overigens zei dat Einstein helemaal niet geloofde in god, sterker nog, dat Einstein over zijn vermeende gelovigheid heeft gezegd: [EInstein] didn't believe in God. He declared: “It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. ”

zie: http://www.wired.com/news/w...

Overigens is het nogal dom om e doen alsof het genie van Einstein op het gebied van wis- en natuurkunde ook zijn meningen valideert op andere gebieden. Zo was hij ook een notoire vreemdganger en had hij een moeizame realtie met zijn zoon. Is dat dan ook maatgevend omdat het hier de Grote Einstein betreft (die overigens niet eens zo heel bijzonder was - het is slechts de met natuurkunde onbekende leek die gelooft dat deze man in zijn eentje een revolutie veroorzaakte).
Els
-44-  Els:
Dat wist ik niet, van Einstein, dat hij niet gelovig zou zijn, ik had juist begrepen van wel. Op zich kenmerkend dat het verhaal over het vermeende godsgeloof van een vooraanstaand natuurwetenschapper zo uitgedragen wordt. Past goed in de reli-propaganda. 'Als híj zelfs in god geloofde, dán kunnen atheïsten toch geen gelijk hebben?'

Aardige BBC-Horizon documentaire: The War on Science, over intelligent design. Huiveringwekkend.
-45-  :
tja, zo pakt Intelligent Design dat aan: keiharde tactieken om mensen helemaal klem te krijgen.

Elke gezonde wetenschapper weet natuurlijk ook dat 'afwezigheid van bewijs' niet 'bewijs van afwezigheid' is. De enige redleijke positie is dus dat het vooralsnog onbekend is of God bestaat.

De vraag is natuurlijk wel waarom het geloof in God, of het bestaan van God relevant is. Als God er niet was geweest, zou je dan alsnog immoreel mogen leven? Natuurlijk niet!
Els
-46-  Els:
Natuurwetenschappers hebben vanuit hun onderzoeksobject geen enkele aanleiding om zich überhaupt de vraag te stellen of god al dan niet bestaat, en al helemaal niet om dit te bewijzen . De druk op de wetenschap om zich met de godsvraag bezig te houden en zich te verdedigen komt uit religieuze kring, al doet men zich voor als neutraal door het over 'intelligent design' te hebben.
yanny scutt
-47-  yanny scutt:
Daniel, Ik begrijp heel goed wat jij bedoelt, maar feit is dat Einstein het geloof in een oppermacht nooit heeft uitgesloten, om de simpele reden dat hij (en velen na hem) niet konden aantonen dat er geen oppermacht bestond! (Steven Hawkins is daar ook een van)

Zij zijn er nooit op uit geweest te bewijzen dat er geen oppermacht bestond. Zij wilden onze wereld en de universe beter begrijpen en zijn daar goed in geslaagd!

Beide wetenschappers; Einstein en Hawkins zijn inperfecte mensen. Zij waren zich daarvan bewust en juist daarom zijn zijn dat Wetenschappers.

Zij hebben de oorsprong van het leven gezocht en veel antwoorden gevonden. Vandaar dat Einstein verzuchtte; God dobbelt niet. Groet; Yanny (voor alle duidelijkheid; ik ben ongelovig)
-48-  :
@Yanny: we zijn het dus met elkaar eens dat Einstein een zogeheten agnosticus was: oftewel, dat hij vond dat het onbekend was of er al dan niet een god bestond.

Ik irriteer me echter mateloos aan jouw interpretatie over waarom hij zei 'god dobbelt niet'. Komt op mij over als pure, ondoordachte new-age onzin, excusez le mot.

Nogmaals, de reden waarom hij dat zei had te maken met twee verschillende interpretaties van de kwantummechanica. ZOals je blijkbaar niet weet is de kwantummechanica een destijds nieuw natuurkundig model dat in essentie bij alle verschijnselen een fundamentele onzekerheid toestond (voortkomend uit de onzekersheidsrelatie van Heisenberg, die stelt dat je niet tegelijkertijd de plaats en het momentum van een deeltje exact nauwkeurig kunt weten). De interpretatie van de school van Niels Bohr was dat die onzekerheid een kenmerk was van onze werkelijkheid en niet op te lossen was. EInstein stelde dat die onzekerheid gewoon een onvolkomenheid in onze theorie-vorming was en dat er achter die onzekerheid een ander theoretisch model achter zat, wat we toen nog gewoon niet kenden, waarvan de toenmalige kwantunmechanica een aardoge benadering was, maar meer niet. In die context zei Einstein: “God dobbelt niet”, omdat hij niet kon accepteren dat onze werkelijkheid fundamenteel probabilistisch van aard zou zijn.
yanny scutt
-49-  yanny scutt:
Ja,Daniel! en toen kwam de'Zwarte gaten' theorie van Steven Hawkins er overheen.. Genoeg om een ongelovige Thomas te blijven lijkt mij.

Einstein heeft wel onomstotelijk aangetoond dat er geen God met lange baard boven ons blauwe ,of zoals vandaag, grijze hemel streng op de mensen neerkijkt. Heel prettig!

Dat neemt niet weg dat Einstein gezien ,de tijd waarin hij leefde, een HEEL wijze opmerking heeft gemaakt. Ik heb er zelf alle vertrouwen in dat wetenschappers vooral eerlijk blijven.

Dat zijn de mensen (wetenschappers) die zuiver blijven zoeken naar de oorsprong van het leven. Groet; Yanny
yanny scutt
-50-  yanny scutt:
PS. en erkennen dat zij de oorsprong nog niet hebben gevonden en gewoon een kaarsje aansteken in de kerk. Dat is groots! Daar is niets zweverigs aan. Nogmaals...Yanny
Rik Bokelman
-51-  Rik Bokelman:
@ estherd:
Zie het als een mooie film die je hebt gezien. De dag nadat je hem gezien hebt vertel je ook tegen mensen dat ze die film ook is moeten bekijken.
Rik
-52-  :
Een film is meestal fictie, Rik, en dat heb ik met religie nou ook. Mooie fictie, daar niet van, maar toch- niet echt.
Tho
-53-  Tho:
God bestaat! Wat is er nou logischer? Dat al die vernuftigheid in onze samenleving allemaal bij toeval is ontstaan? De geboorte van een baby kan worden gezien als een wonder van God! Dat uit zo'n klein zaadje en heel mens van vlees en bloed kan ontstaan. Een mens met een goed stel hersenen. Denk toch alstublieft eens na lieve mensen! God bestaat! Kijk om u heen! God heeft dit alles gecreerd. De reden dat hij alleen niet veel van zich laat horen is omdat het leven een zoektocht is naar zijn relevantie. En God mag daar niet bij helpen, alleen kleine aanwijzingen geven (de bijbel en de verschijning van jezus van nazareth). Waar leven wij dan voor al zouden we geen God hebben? Nergens voor? Zoiets is niet te bevatten dus er moet wel wat zijn!
Tho uit Rouveen
-54-  Tho uit Rouveen:
En nog iets!
Iets waarvan je niet kan aantonen dat het niet bestaat, dat moet nooit worden uitgesloten. Wetenschap is een zoektocht naar een uitsluiting van de werkelijkheid. God kan niet worden uitgesloten omdat nog nooit iemand heeft kunnen aantonen dat HIJ niet bestaat!Dus blijf open lieve mensen! Groeten uit Rouveen, gemeente Staphorst!
-55-  :
ja, dat is een interessant vraagstuk, Tho. Een korte reactie:

1. Over: “Iets waarvan je niet kan aantonen dat het niet bestaat, dat moet nooit worden uitgesloten”.

Wetenschapsfilosofisch gezien heeft u gelijk: een afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid. Anders gezegd: tot nu toe is de wetenschap er nog niet in geslaagd te bewijzen dat God niet bestaat, dat is correct. Maar dat betekent dat correct bezien de enige juiste mening over God het door Christenen zo verfoeide 'agnosticisme' is. Dat agnosticisme laat zich kort samenvatten als 'ik weet het gewoon niet', en dat is een affront aan alle Bijbel, Koran of Torah-lezers, omdat die uitgaan van een 'zeker weten'. Het is echter geheel en al in lijn met, zoals ik eerder al citeerde, de grondslagen van het Hindoeïsme en het Boedhisme. Dus, dat eerste argument van u zou een pleidooi voor één van deze Oosterse religies betekenen - maar dat lijkt me gezien uw verwijzing naar de Bijbel niet helemaal wat u wilt, toch?

Nog simpeler gezegd: u heeft gelijk met die zin, maar als dat waar is, dan zouden we ons eerder moeten bekeren tot het Hindoeïsme of Boedhisme dan het Christendom.
-56-  :
2. Op uw opmerking: “Wat is er nou logischer? Dat al die vernuftigheid in onze samenleving allemaal bij toeval is ontstaan?”

Ik kan u aanraden u écht eens te verdiepen in 'de evolutietheorie'. Die is wonderwel in staat behoorlijk wat complexe patronen te verklaren. WIlt u het nog mooier, verdiept u zich dan eens in de wiskunde, en lees wat over complexiteit, chaos, en dergelijke. Ik heb daar ten tijde van mijn beta-gamme propedeuse een heel jaar over gelezen en heb een flink aantal indrukwekkende bewijzen gezien - dat was in 1998. Voor wiskundigen van een hoger niveau dan ik (kop hem maar in, Dr. D. Toe dan!) zijn er vast nog meer en betere bewijzen van 'uit zichzelf ontstaande complexe structuren' te bedenken.
-57-  :
3.: “En God mag daar niet bij helpen, alleen kleine aanwijzingen geven (de bijbel en de verschijning van jezus van nazareth). ”

Van wie mag God daar niet bij helpen? Iemand die machtiger is dan hem/haar/het?

Overigens: nogal onaardig van God tegenover de mensen die in gebieden leefden waar de Bijbel nog onbekend was of waar men niet van Jezus heeft gehoord. Of verdienden bijvoorbeelde pre-historische Indianen van Noord-Amerika, de Middeleeuwse Australische Aboriginals en nog vele andere volkeren, volgens u geen enkel recht op de hemel?

EN hoe lost u dat op in het geval dat er een verschil van mening is over wat precies wanneer een vingerwijzing van God is? Volgens Moslims is Mohammed de laatste en definitieve vingerwjzing van God (volgens Trouw is de Islam niets anders dan het Syrisch Christendom in een nieuw jasje, een standpunt dat, indien juist bewezen, interessante gevolgen heeft voor de mening van de PVDV over de toetreding van Turkije), maar volgens u niet - hoe weet ik dan wie gelijk heeft?
-58-  :
4.: “Waar leven wij dan voor al zouden we geen God hebben? Nergens voor? Zoiets is niet te bevatten dus er moet wel wat zijn!”

De laatste zin is een drogreden, en nog een hele bizarre voor een Christen ook. Ik parafraseer uw woorden een klein beetje om er een logisch coherente uitspraak van te maken: als iets niet te bevatten is, dan kan het niet bestaan.

Nu zijn Gods wegen aldus de Christen zélf ondoorgrondelijk, dat wil zeggen, niet te bevatten. Als dat argument van u klopte, dan kan daarmee God dus ook niet bestaan: hij is immers niet te bevatten en kan daarmee dus niet bestaan.

Evengoed, het angstbeeld dat 'het leven anders geen zin zou hebben' boezemt mij geen angst in: in navolging van Boeddha meen ik dat je als mens jezelf op niemand anders kan verlaten voor je eigen zielerust dan jezelf. Vanuit dat perspectief geldt: als het leven geen zin heeft, dan moet je het zélf zin geven - als je dat belangrijk vindt tenminste.

Mijn excuses voor de soms wat felle bewoordingen. Ik vind het zeer moeilijk om te begrijpen waarom precies u een God nodig heeft om de schoonheid en mooiheid van het leven in te zien. Kunnen we niet gewoon direct voelen dat de aarde een mooie plek is (was) in plaats van dat via een God te doen?
sandra
-59-  sandra:
Laat me een argument voor God’s bestaan geven. Hoe kan ik weten dat God bestaat? Ik weet dat God bestaat omdat ik elke dag met Hem praat. Ik hoor hem niet hoorbaar tot mij spreken, maar ik voel Zijn aanwezigheid, ik voel Zijn leidende hand, ik ken Zijn liefde, ik verlang naar Zijn genade. In mijn leven zijn dingen gebeurd die niet anders verklaard kunnen worden dan door middel van God. God heeft mij op zo’n wonderbaarlijke manier gered en mijn leven veranderd dat ik niets anders kan doen dan Zijn bestaan erkennen en prijzen. Geen van deze argumenten kunnen op zichzelf iemand ervan overtuigen als hij of zij weigert te erkennen wat zo ontzettend duidelijk is. God’s bestaan moet uiteindelijk in geloof worden geaccepteerd (Hebreeën 11:6). Geloof in God is geen blinde sprong in het duister, het is een veilige stap in een helder verlichtte kamer waar 90% van alle mensen zich al bevindt.
Els
-60-  Els:
Wat jij nodig hebt is een goeie psychiater. En een spellingchecker. O nee, je bent gelovig. Daar moet ik respect voor hebben. Sorry dan. Zet hem op in die verlichte kamer.
sandra
-61-  sandra:
@ els
Dat hoef jij niet hoor respect voor mij te hebben
want het boeit me vrij weinig wat jij denkt
en betreft me spelling

Ben dyslechtisch
Sorry hoorrr die iedereen niet zo perfect is als jou
meid koop een lolly en ga het vieren

met zulke negatieve uitspraken over anderen om er zelf beter uit te komen
ga jij het echt redden
jij komt jezelf wel tegen

Laterrrrrrrrrrrr
-62-  :
lieve sandra, ik ben blij dat jij jouw god gevonden hebt. Maar ik heb wel een paar vragen. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik ze toch stel.

1. Hoe weet je dat jouw God ook echt de God uit de Bijbel is? EN is dat dan dezelfde God als de God die de Israeliërs beval de hoofden van Filistijnse, onschuldige kinderen stuk te slaan op de rotsen? Want als dat zo is, dan mag ik die God van jou niet zo. En als je dan toch met hem praat, zeg hem dan maar dat ik vind dat hij in het verleden nogal smerige dingen uitgehaald heeft, waarvoor hij op zijn minst een motie van afkeuring verdient.

2. als God zich wel aan jou vertoont, waarom dan niet bijvoorbeeld aan mij of iemand anders? Is dat omdat hij de kracht niet heeft mijn scepsis te doorbreken of omdat mijn eeuwige ziel hem niet zoveel kan schelen? Hoezo kan God dan tegelijkertijd al-goed en al-machtig zijn?

3. Even wetenschapsfilosofisch: stel ik zeg: ik weet dat jij, Sandra, diep van binnen eigenlijk geen vrouw bent maar een mannetjespiranha. Waarom? dat voel ik diep van binnen, dat is een intern beleefde waarheid met welke ik dagelijks communiceer. Geloof j dat dan? Anders gezegd: dat gevoel kan prima voor jou een waarheid zijn, maar het wordt pas een waarheid voor anderen als je het bewijs ook levert op een manier die andere mensen kunnen testen. Dat is dé sleutel van wetenschap: je doet publiekelijk toetsbare uitspraken. de uitspraak dat jij eigenlijk een mannetjespiranha bent is makkelijk publiekelijk te toetsen: we kijken naar hoe een mannetjespiranha eruit ziet, en zien dat jij er niet eens op lijkt (neem ik aan). Maar hoe doen we dat met jouw God?
Els
-63-  Els:
Later Sandra? Sorry dat je last had van mijn slechte bui, excuus daarvoor. De laatste dagen een beetje teveel reli-klets over me heen gekregen. Maar over dat 'later' van je - ik geloof dat jij en ik elkaar later in een oneindig niets niet zullen treffen. Dood is dood. Over, uit.
sandra
-64-  sandra:
@ els geeft niet

Mijn reactie was ook dom
lange dag gehad
en dan kan ik soms bot uit de hoek komen

Jaa ik weet zeker dat ik je later tegen kom
sandra
-65-  sandra:
Daniel ik zal toelichten hoe ik god zie

Ja ik geloof wel in iets dat je als God zal kunnen bestempelen. Maar niet in die zin dat God een persoon zou zijn met een grote baard ofzo. Dat is veel te menselijk en slaat derhalve nergens op wanneer we het hebben over zoiets universeels. Ik geloof niet in de God die de bijbel neerzet, evenmin in de God van de Islaam en zo ook niet in de God van de Joden. Ik hang geen traditionele religie aan. En dat is gewoon simpelweg omdat ik niet geloof dat ook maar één van deze religies het antwoord bied.
Religie is er in mijn ogen vooral voor de controle. Controle houden over de grote massa. En het werkt! Opzich is er ook niets mis mee denk ik; het houdt een hoop mensen rustig en het biedt een hoop houvast voor zij die het nodig hebben. Alleen ikzelf weet eigenlijk gewoon zeker dat geen van deze geloven het geloof van de waarheid is.
Het ware geloof is er één zonder vaste regeltjes en wetten, zonder dogmatische toestanden en vooral eentje waarin je als mens vrij bent te doen en te zijn wie je bent. Het ware geloof geeft jou de mogelijkheid je echte zelf te vinden, op welke manier dan ook.
God oordeelt ook niet, het is namelijk geen menselijk wezen.

Iemand had laatst een prachtige omschrijving van God. Namelijk: GeneratorOperatorDestructor. Oftewel: Schepper, onderhouder en vernietiger. En daarmee wordt denk ik de kern wel geraakt; de allesomvattende natuurkracht dat voor al het leven, al het onderhoud en alle vernietiging zorgt binnen het universum. God als term dat tot stand is gekomen door de verwondering die mensen, al zolang als ze hier op aarde leven, hebben over alles dat er om ons heen is. God is niet meer dan de naam voor deze verwondering van al dat is. God is de absolute natuurkracht van een onmetelijke hoge trilling en intelligentie.

Dat is een beetje hoe ik God zie.

liefs sandra
sandra
-66-  sandra:
nog over punt 1
waarom vraag je het hem zelf niet

Alles wat ik vraag krijg ik niet
ik zal eerst mezelf moeten laten zien
voordat ik iets krijg

ik heb gisteren een baan aangeboden gekregen
puur door ervoor te vechten en er met hem over te praten

misschien kom ik verward over
maar ik ben geen kerkganger

wil ik antwoorden dan ga ik de natuur in en vind ze
of voel ze
-67-  :
dat lijkt mij een prima antwoord, hoor. Niks verwards aan: veel mensen hebben een interne dialoog, maar niet iedereen noemt dat God.

Puur uit interesse, echter, en vergeef me als ik te ver ga: je stelt dat God geen regels stelt. Dat is interessant. Dan wordt namelijk de vraag: mag je dan van jouw God alles doen, moorden en verkachten incluis? Als God zowel de schepper, onderhouder als vernietiger is (iets wat Hindoes ook menen, met Brahma, Vishnu en Shiva, hoewel dat dan weer niet echt iets hindoeïstisch schijnt te zijn maar meer een soort theosofisch construct), dan moet God ook degene zijn die moordt - anders komt er geen einde.

Hindoes accepteren dat: in de Bhagavad GIta roept de hoofdfiguur Arjuna vertwijfeld uit dat hij zichzelf niet in de oorlog tegen zijn bloedverwanten kan storten. Dan openbaart de oppergod Vishnu zich aan hem via Krishna, en die zegt: al jouw bloedverwanten zijn al door mij ter dood veroordeeld, jij bent slechts het instrument waarmee ik dat doe.

Maar daarmee bereiken we een interessante conclusie: óf God of Het Goddelijke heeft een geheel andere rechtvaardigheid waar wij mensen slechts kanonvoer voor zijn (zoals Gilgamesh aan het eind van zijn epos vroeg:'kan het zijn dat wat goed is in de ogen van mensen, slecht is in de ogen van Goden?') óf dat God en het Goddelijke compleet a-moreel zijn, en dat dus de basis van het goede en rechtvaardige elders gezocht moet worden.
kokkie
-68-  kokkie:
God o god, bestaat die God wel. Geen idee.
Ben met de bijbel opgevoed, maar twijfelde op mijn 16e jaar en daarna niet meer...
In Genesis 1 staat (samengevat): “God schiep de aarde en alles wat daarop leefde en zag dat het goed was...”.
Hoezo goed?
We leven nu in een wereld van bijna 6 miljard mensen. Meer dan tweederde (67%) leeft in armoede of nog erger: bijna of geheel zonder voedsel. Daarbij vele oorlogen.
Het is toch niet voor te stellen, dat op deze aardkloot per jaar miljoenen mensen sterven door voeselgebrek of via een kogel.
Volgens mij heeft God - als ie bestaat - zijn hand destijds overspeeld.
Ik geloof dus niet in die God.
yanny scutt
-69-  yanny scutt:
Sandra, Ik begrijp jou wel. Maar waarom vraag jij aan Daniel om het aan 'hem' te vragen? (als je niet in baarden gelooft?)

Ik denk dat de oppermacht 'zeker van jezelf zijn' is. Iemand die zeker is van zichzelf, en de wereld om zich heen kan overzien, zal niet gaan moorden, roven of ander kwaad uitvoeren. Die zekerheid is volstrekt onzijdig (geen man of vrouw) Zo'n persoon staat heel lekker in het leven en kan ook nog hartelijk lachen om eigen falen..(-; Groet Yanny
yanny scutt
-70-  yanny scutt:
Daniel, de Bhagavad Gita is een prachtig boek!

Maar het is niets leuker of beter dan de Bijbel,Thora of Koran.

Het hangt allemaaal van moord en doodslag in elkaar! (er worden in die boeken dan ook ellenlange hoofdstukken in elkaar gedraaid waarom het gerechtvaardigd is om je eigen familie om zeep te helpen !)

Wat wel weer heel mooi is dat men toen al besefte dat het leven alleen mogelijk is dankzij..water! De Hindoestanen nemen dat dan weer al te letterlijk; kinderen die zijn overleden (en dat zijn er nogal wat!) worden nog steeds 'gegeven' aan de Ganges (rivier in India).

Mensen wassen zichzelf erin , dumpen er al hun huisvuil, en dat alles met het motto; water reinigt..

Biddend voor een beter besef (doet iedereen mee?)(-; Yanny
-71-  :
@Yanny: dat klopt, maar in de Gita wordt dus gesuggereerd dat wat wij 'het Goede' vinden niet hetzelfde is als wat 'het Goddelijke' wil - maard en doodslag worden daar volledig geaccepteerd als onderdeel van het Goddelijke plan, terwijl bijvoorbeeld Christenen beweren dat God volledig in-en-in goed is. Het punt wat ik wilde maken is dat er dan een loskoppeling plaatsvindt tussen onze eigen moraliteit en spiritualiteit. Dat wil dus zegen dat het Goddelijke daarmee NIET de basis is van Het Goede, maar dat het Goede iets op zichzelf staands is.
Dr.D
-72-  Dr.D:
Zonder slecht geen goed...

Maar ooit een bacterie gezien?
En toch gelooft iedereen in het bestaan ervan.
Overigens is Tho met z`n Jezus van Nazareth
een beetje belazerd.
Volgens de gregoriaanse kalender bestond Nazareth niet
tijdens de aangegeven Jezus periode...
sandra
-73-  sandra:
1 ding snap ik niet
meesten van jullie
willen een bewijs iets tastbaar

Ik zie geloven in god niet als iets tastbaar
het is een gevoel dat niet onder woorden te brengen is

het zelfde als je houd van je grote liefde
maar je kunt het niet bewijzen aan anderen
omdat ze niet snappen
dat jij van hem/haar kunt houden
omdat het een gevoel is
zoiets puurs zoiets krachtigs

Zo is het ook met mijn geloof in god
Het komt uit me hart en het is intensief
maar ben geen fanatiekeling op dat gebied
weet zelf donders goed dat ik verantwoordelijk ben voor me eigen daden

waarom daniel het zelf moet vragen
Door zelf je er in te leggen aan het gebed
dan allleen kan hij je helpen
maar je moet het serieus en open vragen
anders werkt het niet

en bij mij is het echt vaak overkomen
de goede en de slechte dingen
en overal leer ik van
sandra
-74-  sandra:
en god doet niet anders
God gaf ons de aarde
en wij moeten die beheren
Lees genesis eens daar staat alles in

Ooit zal hij ingrijpen
EN zal de dag des oordeels komen
wat er dan gebeurt
weet ik niet
ik ben niet de gene die daar mag over oordelen
wij zijn alleen hen die hem dienen

De rest is aan hem
Dr.D
-75-  Dr.D:
Lees het telefoonboek
Daar staat iedereen in
Maar ik
Niet

Ook dit is geen platform
om je eigen waanovertuiging
te etaleren.
Er is geen enkel andere ziekte te bedenken
dat dagelijks zoveel mensenoffers eist
als religie.
De ziekte in je hoofd...
O. Schmidt
-76-  O. Schmidt:
Sandra, doe niet zo eng. Ik krijg rillingen van je waanbeelden.
sandra
-77-  sandra:
Laat ook verder maar
ben hier niet om te overtuigen
Ik ga me eigen pad wel verder

denk maar dat ik blind ben
denk maar dat ik ziek ben
en dat ik geen realiteit heb

Ben nog erg jong
Maar nu al kapot
En door dat ik ben gaan geloven
WEet ik waar ik voor sta
En word ik weer heel

En er is niemand die me daar van weerhoud
Vooor de liefde voor Hem
Ik heb het mogen aanschouwen door zijn genade

het allerbeste
Tot ziens
Vince Gonzales
-78-  Vince Gonzales:
Sandra, Geloof waar je zin in hebt.

Iedereen heeft het recht om te geloven - of om NIET te geloven.
Niemand heeft het recht een religie te gebruiken om te moorden, verkrachten, censuur te plegen, etc.

Als jij weer 'heel' wordt door je geloof, dan ben ik blij voor je.
[Ik wou dat we Theo van Gogh weer konden helen]

Maar je haiku's overtuigen niet echt. ;)
sandra
-79-  sandra:
Ik oordeel niet in het geloof
ik zal gods naam nooit gebruiken voor iets anders

laten die gekken die dat wel doen eens een voobeeld aan nemen
Dan kun je beter niet geloven
want dat is achterbaks

en dat ze niet overtuigen me woorden vind ik jammer
misschien had je er iets aan om toch op zoek te gaan

maar evengoed
fijn leven verder allemaal
yanny scutt
-80-  yanny scutt:
Sandra je bent HEEL erg fanatiek. Erger is nog, dat je het zelf niet beseft. Hoog tijd om eens naar de huisarts te gaan om te bekennen dat je niet zo goed kunt slapen..Groet; Yanny
yanny scutt
-81-  yanny scutt:
Daniel, dat Goddelijk plan bestaat volgens mij niet.

Daarom moorden mensen elkaar -met of zonder heilige boeken- elkaar nog steeds uit..

Mensen zouden wat meer zelfverzekerder moeten zijn, vooral nu, wanneer verschillende volkeren zich noodgedwongen moeten mengen! Zelf kunnen ,en doen, is het Parool. En niets anders!

Boeken zijn er om te lezen. Het leven moet je doen!

(Al helpt wijze raad uit boeken enorm!)
-82-  :
@Yanny: quote: “Daniel, dat Goddelijk plan bestaat volgens mij niet.”

Volgens mij zijn we het met elkaar eens - wat in mijn uitspraken doet jou vermoeden dat dat niet zo is?
sandra
-83-  sandra:
Hahahahaha huisarts
Ik slaap perfect
maar toch bedankt voor je medeleven
waardeer het echt hoor

Fijn dat jij mensen zo goed kent
zonder hem of haar levensverhaal te kennen of enige moeite hebt ondernomen om het te weten

Misschien ben ik wel fanatiek
Maar ik kan er goed mee leven
wees blij dat er fanatieke mensen zijn
Anders mocht jij wel eens wat harder gaan lopen

En ik ben overal bewust van
misschien nog wel meer dan jij ooit zult redeneren
succes verder

liefs
yanny scutt
-85-  yanny scutt:
Daniel, Wij zijn het eens ! (-: Yanny

PS. waarom voel jij je dan toch aangetrokken door het Hindoeisme?..
Liz
-86-  Liz:
Jammer dat zoveel gelovigen zo hoogmoedig zijn, zie de reacties van Sandra. Daar gaan mijn nekharen direct van overeind staan.
Henk
-87-  Henk:
Maar ooit een bacterie gezien?
En toch gelooft iedereen in het bestaan ervan

zeg zo pak eens een microscoop
erg dom antwoord
Astrid
-88-  Astrid:
Ik vind de reacties van Sandra helemaal niet zo hoogmoedig als jullie denken.
Zij is er gewoon 100% van overtuigd.
En blijkbaar komt dat niet zomaar vanzelf.
Blijkt dat ze het toch van heel dichtbij heeft meegemaakt.

p.s Ik weet niet of ik geloof misschien is er wel meer
Ben er wel van bewust dat we hier niet alleen zijn
Er is meer tussen hemel en aarde daar zijn genoeg
docu's over op tv geweest
-89-  :
@Yanny: hoort bij mijn allochtoon zijn, ik ben half-hindoestaans.

@de rest:

het lijkt wel alsof
elke discussie over het geloof
ertoe leidt dat
voor en tegen

hele slechte gedichten gaan schrijven
als reactie

ik zou wel willen
weten

WAAROM?
Dr.D
-90-  Dr.D:
@Henk

Onder de microscoop zie je ruimteschepen...

eh,eh,eh
Lekker zinloos hier.
Gelul over god terwijl het gewoon over geld gaat
en opium voor het volk...
GJ Klaver
-91-  GJ Klaver:
Laatste LOL dit jaar
Voor Daniel Schut en zijn kennis
Van deze aloude poëzie.
Henk
-92-  Henk:
Dr. Dom

Telescoop bedoel je
microscoop onderzoek je schimmels en bacteriën

Google wedden dat ik gelijk heb
Beetje dom
alweer vond je toch al niet sterk
HupHenkHup
-93-  HupHenkHup:
Hup Henk Hup. Gelukkig bedoelde Dr. D. niet te refereren aan het fenomeen “atomen zijn ruimteschepen”. Dom joh, Henkie, dat je dat niet weet. Pwaaaaap.
Henk
-94-  Henk:
Ja ik henk doe erg me best
Laat dr.dom het dan precies referen
En niet de professor uithangen
Henk vind het mooi
spellingschecker
-95-  spellingschecker:
Dwaaaap is dat goed nederlands :S
Iemand
-96-  Iemand:
Owkeej even serieus, deze topic is extreem kansloos. Ben zelf van de christen gemeenschap maar absoluut niet beleidend... toch wil ik over deze zielige posters kwijt, doe alsjeblieft niet zo triest, satanisten zijn extreem kansloos lees: maatschappelijk uitschot... echt jammer dat dit soort mensen bestaan... dan nog als ik een neon bord ophang naast een hoerenkast: een hoerenneuker vind zijn dood de dag na de daad... denk jij dan ook dat er massa's extra dood gaan...? kansloos dit echt kansloos...
michelle
-97-  michelle:
God is maar een woord om iets aan te duiden,dat iets kennen we allemaal wel....verwondering,intens geluk,het zeker weten,iets dat diep in jezelf zegt ...niet/wel doen,verdriet ,mededogen,liefde,angst,blijheid,verdriet,actie-reactie en ga zo maar door.Hoe komen we aan het besef van goed en kwaad is ook zoiets,vraagt niemand zich dit af?Wie of Wat is het dat het leven laat ontstaan en eindig maakt? Allemaal vragen.Mischien toch.....?GEEN WONDER DAT DE MENSHEID BEHOEFTE HEEFT AAN EEN WOORD ZOALS GOD,ALLAH BOEDHA EN WEET IK WAT VOOR GODEN DIE EEN HELE HOOP VOOR HUN REKENING NEMEN
anoniem
-98-  anoniem:
Valt dit bovendien niet onder iets wat wij in Nederland 'vrijheid van meningsuiting' noemen?

en wat als kerken, moskeen en dergelijken ons verkondigen dat God (of goden) wel bestaat, waarom mag hij/zij dan niet verkondigen dat hij niet betstaan?
-99-  :
gezien de eerste reactie van margriet op deze post is de reactie van 'iemand' erg frappant.
art
-100-  art:
Kunnen we hier geen consensus bereiken op basis van het door Nederlanders wereldberoemde gemaakte poldermodel?

Iets in de trant van:

God bestaat wel, maar hij speelt de hele tijd verstoppertje.

een, twee, drie vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien...

...wie niet weg is, is gezien.
$voorjou 50cent
-101-  $voorjou 50cent:
GOD BESTAAT
Jullie zijn echt zo ontzettend dom.
Jullie misschien een hersencel door wie zijn jullie zo gekwest dat jullie zo de weg kwijt zijn.
Hoe komen jullie erbij dat HIJ niet bestaat?
Luisteren jullie echt naar de wetenschap>
OMG jullie zijn te dom om maar enigzins te verwoorden.
Open je ogen en ook jullie zien dat GOD bestaat.

Bekeer voordat het te laat is.
Want jullie zijn verschrikkelijk verkeerd bezig.
Geen gevoel, geen plaats voor liefde.
Want als je GOD kent dan kennen jullie echte LIEFDE.
Niet van kriebel achter je oor vind je lief BAH
Zielig om alleen in jezelf te geloven sneu erg sneu.!!!!!

GOD BESTAAT GOD BESTAAT GOD BESTAAT!!!!!!!!!!..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

KLAAR.!
-102-  :
'Heb uw naaste lief', veroordeelt niet', enz. zijn zeker nog thema's waar je aan moet werken van God, 50 cent?
Jochem Floor
-103-  Jochem Floor:
@ $voorjou 50cent - dinsdag 26 december 2006 22:41:41: Krijg je voor jullie missiewerk bonuspunten als je er toe bijdraagt om de club exclusief te houden?
Bas
-104-  Bas:
Gelukkig niet!
Omdat er niks tastbaars is vult iedereen z'n eigen geloof in.
Zonder mensheid geen god of zonder god geen mensheid :-)
engine 54
-105-  engine 54:
Een jonge moeder doet 9 maanden haar uiterste best om haar zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wat blijkt? Ze krijgt een zwaar gehandicapt kindje met geringe overlevingskansen.
Niet te geloven dat iemand die in 7 dagen de aarde kan maken, dit laat gebeuren.
HET bewijs dat God niet bestaat
Madelief
-106-  Madelief:
engine 54
Vind het een triest verhaal
Heel erg sterkte ingeval

Maar kijk niet gelijk bij 1 ding
heb een goede tip voor jou.
Weet niet of je van lezen houd maar ik was eerder ook zo van hij bestaat niet
maar naar het lezen van dit boekje ben ik totaal veranderd
En HIJ bestaat voor 100%
Maar je zult er zelf heel hard voor moeten werken.

tip voor alle anderen die ook ongelovig zijn
Dit is heeeeeeeeeeel erg belangrijk
bestel dit boekje met verzend kosten ong 10 euro
wat is 10 euro voor een eeuwig liefdevol leven

Het betreft het boekje: Onzichtbare liefde
acteur: David Sörensen.

Het is echt waard om het te lezen
En ook jullie zullen overtuigd zijn van De liefde van God.
Lees het eerst voordat jullie het verkeerde oordelen
Want jullie ongelovigen hebben ongelijk
Er hangt iets verscchrikkelijks boven jullie hoofd
Lees het aub nu kant het nog

Liefs madelief
-107-  :
Oh Sandra, heet je nu Madelief?
GJ Klaver
-108-  GJ Klaver:
Ik denk dat Sandra/Madelief eigenlijk David Sörensen heet. :)
yanny scutt
-109-  yanny scutt:
Ehm, het begint er op te lijken dat de jehova's getuigen hun weg van onze voordeurdrempels naar het internet hebben gevonden.. )-: Yanny
Madelief
-110-  Madelief:
Gezamelijke computer misschien
studentenhuis/woning
mag dat niet dat we samen posten en ideeën wisselen
mag ook niks van jullie he
beetje jammer
er wonen hier meer mensen die gebruik maken van deze computer
Madelief
-111-  Madelief:
oja en dat we dom zijn geloven we niet helemaal
ik madelief studeert voor planoloog
en sandra studeert Diergeneeskunde
En de rest die misschien hier post studeert allemaal.

Geeft niet trouwens best dom van ons
om met zulke onwetende mensen om te gaan :S

we gaan ons weer lekker bezig houden met belangrijkere zaken die echt van belang zijn
I.v.p een discussië aangaan waarbij je toch niks opschiet.

Groetjes
yanny scutt
-112-  yanny scutt:
Madelief, Natuurlijk mag jij -en wie dan ook- gebruik maken van de computer! Wat mij betreft; een warm welkom in het 'voorgeborchte' van het internet.. Het is natuurlijk ook heel wat prettiger dan te moeten kleumen bij de deurposten van al die vreselijke domme mensen!

Om maar niet te spreken van het gedrag van ondergetekende die er een gewoonte van maakte om haar aangelopen nieuwsgierige rode kater te introduceren met; “Dag satan, kom je ook even kijken?” (-; Yanny
art
-113-  art:
Die rode kater van jouw heeft waarschijnlijk van die schattige, witte hoorntjes. En als je wijwater over hem heen gooit dan vliegt-ie in de fik...
yanny scutt
-114-  yanny scutt:
art, regenwater voldoet..Kater en ik hebben een feilloze samenwerking; hij heeft de naam, en ik die hoorntjes..(-: Yanny
Dr.D
-115-  Dr.D:
En het gaat maar door...
Het moet godverdomme niet gekker worden!
art
-116-  art:
Laat ik in toevoeging tot mijn ironische opmerkingen, er wel bij vermelden dat ik niets heb tegen mensen die in God geloven. Te meer ik me kan voorstellen dat het enig gerief biedt in deze hardvochtige wereld. De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat de wereld helemaal niet zo mooi is, als we uberhaupt al van schoonheid kunnen spreken. Iedere dag worden we geconfronteerd met ontelbare onrechtvaardigheden en het is niet altijd eenvoudig om meer te zien in het leven dan de totale zinloosheid aan de oppervlakte. Als mensen derhalve hoop kunnen putten uit de verering van iets bovennatuurlijks, dan moet mijn gebrek aan fantasie daar geen belemmeringen opleggen.
yanny scutt
-117-  yanny scutt:
art, Deze wereld is prachtig! Het zijn de MENSEN (met of zonder hoorntjes, griezelige (doch vriendelijke)rode katten en wellicht ook nog gelovig in 'iets anders') het leven ,en de wereld, leuk maken en kunnen houden!

Voor zichzelf, en elkaar.. Groet; Yanny
yanny scutt
-118-  yanny scutt:
De mensen DIE het verschil kunnen maken bedoelde ik..Yanny
art
-119-  art:
Nu je het zegt, mijn waarde yannie, ik mag wat somber van aard geklonken hebben. Hetgeen ik wilde aangeven is dat het betekenis willen geven aan het leven iets volkomen humaans is in mijn ogen. Zonder de scholastische filosofie: de kerkelijke school die alles tot in de details verklaart, en het universalisme: het idee dat er God bestaat die iedereen vergeeft die erom verzoekt, vervallen we toch veelal in nihilistische wereldbeelden.
Want hoe je het wendt of keert, de kerk heeft altijd het leed van mensen een doel gegeven. Ze deed dat door te pretenderen alsof er een hogere reden aan het lijden ten grondslag lag; op de Dag des Oordeels zouden de daden van de mens beoordeelt worden en de goede mensen, wat dat ook moge zijn, zouden het eeuwig leven hebben in de hemel. Met andere woorden: het leed van de mensen was een beproeving van God.
Na de middeleeuwen begon de scholastische filosofie aan invloed in te boeten, met name door de opkomst van de natuurwetenschappen. De enige post-scholastische filosoof die het leed van de mens een diepere betekenis gaf, was Spinoza. Hij zag het leed van een wezen als mogelijkerwijs de keerzijde van iets goed, elders in het universum. Persoonlijk kan ik daar niet in meegaan: een wreedheid blijft voor mij een wreedheid, en ik kan niet accepteren dat de hoeveelheid geluk in het heelal, ondeelbaar zou zijn van een gelijke mate wreedheid.
Waar ik mijzelf versprak, was me af te vragen of er schoonheid bestond. Natuurlijk bestaat er schoonheid. Wat ik bedoelde is dat er meer schoonheid bestaat voor sommigen dan voor anderen. En dat die onevenwichtigheid vanzelfsprekend resulteert in theorieen en denkbeelden waarin die onrechtvaardigheid compensatie c.q. verklaring vindt. Dat is wat geloof voor een deel betracht. Daarom heb ik niets, maar dan ook werkelijk niets, tegen gelovige mensen. Ik kan er zelf alleen niet in meegaan.
Mario
-120-  Mario:
Ik persoonlijk geloof niet dat er een god bestaat, net zomin als een Satan, maar dat wil niet zeggen, dat er geen is. De Bijbel geloof ik al helemaal niet. Laten we nou eerlijk zijn mensen: Een hele hoop opgetekende verhalen zijn te herleiden naar doodgewone natuurverschijnselen. Ik zie de bijbel meer als een soort wetboek, waarin staat wat wel mag en wat niet. Regels die opgemaakt zijn door mensen, waarvan sommige echt gedateerd zijn. En waarom zou Israël het beloofde land moeten zijn en niet bijvoorbeeld Frankrijk, ik noem maar wat. In Israël maken ze elkaar gewoon kapot, dat is regelmatig op tv te zien.

Geloof draait alleen om macht. De Christenen willen dat hun niet-bestaande God over de wereld heerst en de moslims hun niet-bestaande Allah. Maar geen van beide zal ooit winnen, omdat alle mensen gewoon anders zijn. En er lopen meer gekken buiten dan binnen het gekkenhuis!

‘Misschien is de Aarde wel de Hel van een andere planeet…’

Ow ja…Thanks Mom! Thanks Dad! Dat jullie me op zo’n ontiegelijke t-wereld hebben gezet!

Waar ik wel in geloof? In je medemens helpen. En er niks voor terug vragen. Daar creëer je een hoop vrienden mee en uiteindelijk krijg je de hulp/liefde ook weer terug. Dat is het enige uit de Bijbel waar ik het wel mee eens ben. Maar ik heb geen geloof nodig, ik blijf liever met beide benen op de grond.
-121-  :
Ik was even weg dus ik loop een beetje achter met de reacties.

@art: (poldermodel): aardig idee. Het Nederlandse poldermodel is er echter op gebaseerd dat we inzake vragen als deze 'agree to disagree'.
@$voorjou 50cent: (GOD BESTAAT GOD BESTAAT!): Blijkbaar ga jij ervan uit dat mensen die niet in God geloven automatisch liefdeloos zijn. Kun je me uitleggen waarom dat zo zou moeten zijn? Ik ken hele lieve en liefdevolle atheïsten, net zoals ik ook hele liefdeloze en valse gelovige christenen ken. Sterker nog, in het Oude Testament verordoneert die liefdevolle God van jou om de hoofden van de Filistijnse kinderen stuk te slaan op de rotsen - hoe liefdevol is dat?
@Yanny: “Dag satan, kom je ook even kijken?”: LOL!
@Madelief/Sandra/David Sorensen: Het lijkt er even op alsof jullie het gevoel kregen dat iemand hir beweerd had dat 'alleen domme mensen geloven'. Dat is natuurlijk een hee erg verkeerde opmrking want het is niet waar. Maar uit het feit dat ook geleerde mensen gelovig zijn kun je dan omgekeerd ook weer niet afleiden dat het geloof 'dus wel' moet kloppen. Die discussie had ik eerder met Yanny: stel dat Einstein wél gelovig was geweest, dan geldt het opvoeren van hem als 'getuige' voor God niet als bewijs: Einstein was een behoorlijke slimme natuurkundige maar dat maakt hem niet automatisch een volleerd theoloog of een mens van bijzonder moreel karakter - iets wat gedemonstreerd wordt door zijn vreemdgaan-gedrag: is het feit dat Einstein ook vreemdging een argument voor vreemdgaan? Nee!
Elke discussie,ook die over geloof, moet gevoerd worden op basis van publiekelijk bewijsbare argumenten.
En wil iemand mij overtuigen van 'het geloof' dan moet diegene drie dingen doen:

1. Aantonen dat God bestaat
2. Aantonen dat Hij de Enige God is
3. Aantonen dat het Christendom het Enige Ware geloof is dat Hem dient

Ik vind argumenten die zeggen 'maar je moet je hart er voor open stellen' en 'hoe kun je zo liefdeloos zijn' geen steekhoudende argumenten. Ik kan jou er ook van overtuigen dat vrouwen eigenlijk ruimtewezens zijn, als je je hart er maar voor open stelt. En verder hoeft gebrek aan geloof aan God niet automatisch liefdeloosheid te betekenen, zoals Budhisten dagelijks bewijzen: voor hun staat mededogen voorop in hun dagelijkse leven, maar ze geloen niet in 1 almachtige God.
Mario
-122-  Mario:
En trouwens... als er echt een God zou zijn die dit alles zou hebben gemaakt, waarom heeft 'ie ons dan op zo'n, vanuit het heelal gezien, microscopisch, kleine planeet gezet?

Een gek kan meer vragen stellen, dan een wijze kan beantwoorden... en ìk ben zo'n gek!!! ;-)
GJ Klaver
-123-  GJ Klaver:
En trouwens... als er echt een God zou zijn die dit alles zou hebben gemaakt, waarom hebben mannen dan tepels?

:)
Mario
-124-  Mario:
Ow, ben jij ook al zo'n gek? :-)

Tja, ik denk om dezelfde reden als waarom mannen baardhaar hebben. Geen dus, de meeste vrouwen vinden het niks en scheren is ook geen pretje!

Mario
L. de Ruijter
-125-  L. de Ruijter:
Rik Bokelman schreef eerder:

“En beweren dat de aarde in 7 dagen is gemaakt hoeven jullie ook niet te denken. In de eerste vertaling van de bijbel betekent het woord in het Hebreeuws zowel dag als tijdperk.”

Het Hebreeuwse woord voor 'dag' kan inderdaad een lange(re) periode aangeven, maar dat alleen in het meervoud. Helaas komt het woord in het scheppingsverhaal in Genesis uitsluitend in het enkelvoud voor en is de mening toch echt 'dag', d.w.z. een periode van 24 uur, gerekend van zonsondergang tot zonsondergang.
Wat de heer Bokelman bedoelt met 'eerste vertaling van de bijbel' is mij niet geheel duidelijk.

Hij merkte ook nog op:
“Het staat ook gewoon historisch vast dat Jezus bestaan heeft en gestorven is aan het kruis”

Neen. Het staat allerminst vast dat de figuur van Jezus historisch is; het bewijs daarvoor is nimmer geleverd.
-126-  :
Er zijn inderdaad wat interessante aanwijzingen dat het levensverhaal van Christus gebaseerd is op de mythe van Tamuz/Dumuzi, de God van de Oogst die zichzelf eens in de zoveel tijd opoffert, en dat Christus dus nooit echt bestaan heeft. De Romeinen maken geen medling van de man, in ieder geval, en het geloof in een dergelijke vruchtbaarheidsgods is daar al ouder dan de eenkomst van het Jodendom.
bunny
-127-  bunny:
mensen geloven wat ze willen, zoals al vermeld vind de ene het een duivels boodschap, de ander gaat akkoord, één iets weet ik en dat is dat je mensen niet kan verplichten het ene te geloven en het andere niet, er is geen bewijs dat hij bestaat of niet, dus vind ik dat daar niet gemoeid mee moet worden in wat mensen geloven.
DE STRENG ONGELOVIGE KERK
-128-  DE STRENG ONGELOVIGE KERK:
Wie kent er hier iets van de code om met streepjes en puntjes berichten door te zenden? We zoeken medewerkers spionnen om onze boodschappen in code uit te zenden want er zijn overal zeer gevoelige emotionele mensen die van een tekeningetje gek worden van woede en het woord ratio hun maag omdraait! S.O.S. kan ook Samen Ongeloviglijk Sterk zijn! De remedie, de twijfel en het aankweken van kritische hersencellen, de bescherming tegen het relivirus! Durf te geloven in de TWIJFEL!
Dr.D
-129-  Dr.D:
@GJ

Waarom heeft een man melkklieren?

Misschien iets over de instandhouding van de soort wellicht?

Of in het straatje:
“Waarom heeft een man tepels,
waarom heeft een vrouw oren?”

eh,eh
Martin Borghart
-130-  Martin Borghart:
Mensen die zeggen dat ze in een almachtige, alwetende god geloven twijfelen altijd aan hun god.
Waarom zou je bidden tot een god of om gunsten vragen als die god alles bestiert?
Smeken (=bidden) om een gunst aan hun god is twijfelen aan de almacht van hun god.
Want die god blijkt dus niet alwetend / almachtig te zijn.
Een echte gelovige in een god vertrouwt volkomen op god en het leven aanvaarden zoals het komt en nooit, nooit klagen of wensen hebben.
Dus bestaat god wel?
petra
-131-  petra:
Here, lieve Vader in de hemel!
Reken ze deze zonde niet toe!
Laat ze toch zien dat U bestaat! Vader laat toch zien dat U God bent!
Vader dank u wel voor U Zoon Jezus, dank U dat U strierf voor onze zonde en aan een kruis terwijl U zelf nog nooit 1 zonde hebt gedaan!
Wat een liefde 100000 maal dank!!
petra
-132-  petra:
Lieve mensen kijk ook eens op http://www.real-life.
groet petra
-133-  :
Petra, lees eerst die comment van Martin nog eens goed door. Toont een smeekbede het NIET bestaan van God juist niet aan?
petra
-134-  petra:
He Daniel;)
Ik vind het echt gaaf om zo over het geloof te praten en om naar elkaar te luisteren.
Daniel ik ben eigenlijk benieuwd wat jij over het christelijke geloof weet. Want als ik duidelijk heb wat jij daarvan weet kan ik misschien gerichter antwoord geven.
En wat drijft jou om op dit onderwerp te reageren?
groetjes en tot gauw. petra
123 raad maar wie :P
-135-  123 raad maar wie :P:
Ik geloof alleen wat ik zie“
Het is een populaire kreet die door menig atheist wordt gebruikt om het bestaan van een hogere macht te ontkennen.
”We zien hem niet. dus hij bestaat niet,“
Galmt het in me oren en daarmee is de kous af.
Dat het een kous vol gaten is schijn je niet te zien.
Want deze smoes is net zo kreupel als een koe zonder poten.
Ik bedoel: het feit dat je iets niet ziet, is in het geheel geen bewijs dat het niet bestaat.
Als je iets niet ziet, bewijst dat slechts één ding: je gezichtsvermogen is beperkt.
Kijk, de wind zie je ook niet.
Toch is het één van de sterkste natuurkrachten op aarde.
Liefde is evenmin zichtbaar, toch is het de vurigste drijfveer in de mens.
Wind en liefde kun je niet zien, maar wel intens ervaren (dus ook godsliefde).
Je ziet bomen bewegen.
Daken vliegen door de lucht.
Met liefde is het niet anders.
Paartjes zweven hand in hand door het park: bloemzaken zien hun winst de lucht inschieten en de bovenburen kunnen niet slapen van de nachtelijke avonturen.

Iedereen merkt de uitwerking van de liefde!!

Met de oorspring van het leven, degene die alles geschapen heeft, is het net zo.
Je ziet hem niet, maar... je kunt hem gigantisch ervaren in je leven!
Omdat hij van een hogere dimensie is dan jij en ik,kunnen we hem (natuulijk) niet zien met onze ogen.
Wat HIj doet is echter zichtbaar voor de hele wereld.
TENMINSTE .... ALS JE WILT KIJKEN!!!
Want het is gemakkelijk om aan struisvogelpolitiek te doen, terwijl je met het zand tussen je kiezen mompelt: ”Hij bestaat niet, want ik zie er niks van!“.

Ben goerion schreef.:
Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist”.
Deze uitspraak is zo treffend, dat ze me altijd bij gebleven is.
Het is een waarheid als een koe.
Want als je alle wonderen die er wereldwijd gebeuren ontekent, ben je als een struisvogel die z'n kop in het zand steekt.
Wie enkel gelooft in datgene wat door het verstand verklaard kan worden, sluit zichzelf op in een muffe gevangenis.

Er is veel méér dan jij en ik zintuigelijk kunnnen waarnmen of verstandelijk kunnen bevatten.
Je mist heel wat als je je leven laat beperken door de inzichten van de moderne wetenschap.
Als je dat doet, ben je gedoemd een bekrompen leven te leiden.
Dan sla je bijna letterlijk jezelf in de boeien.
Wetenschap is fantastisch begrijp me niet verkeerd.
Maar ze is begrensd.
Het leven is meer!!!!!
Oneindig veel meer.......

DENK DAAR MAAR EENS OVER NA
yanny scutt
-136-  yanny scutt:
123, Ben Goerion was geen christen hoor! De beeldpraak die hij toen bezigde had niets te maken met bijbelwonderen (of wonderbijbels..)

Hij bedoelde dat de staat Israel zou overleven en voortbestaan. Dat is totnogtoe aardig gelukt dankzij een zeer realistisch beleid en daar kwam geen god bij kijken! (-; Yanny
petra
-137-  petra:
he yanny,
Als je de bijbel een beetje kent kom je er al gauw achter dat Irael het volk van God is. En hoe dan ook de staat Israel zal tot Jezus terug komt op aarde blijven bestaan.
Groetjes petra
yanny scutt
-138-  yanny scutt:
petra, als 'dochter van het oude volk' en oud schippersinternaat-bewoner kan ik je verzekeren dat ik aardig op de hoogte ben van Tora en Bijbel. Later in mijn leven heb ik mij ook verdiept in de Bhagavad Gita en de Koran. Niet omdat ik zoekende was, maar uit nieuwsgierigheid..(dat er soms prachtige verhalen instonden was ook erg aan mij besteed!)

Wat die geschriften m.i. vooral gemeen hebben is de beeldspraak. En dat is niet zo gek want destijds bestond er geen TV. Dat jij gelooft dat 'Israel het volk van god is' vind ik behoorlijk kortzichtig en beledigend want je zegt daarmee eigenlijk dat joden geen normale mensen zijn.

)-: Yanny
-139-  :
@Yanny: goed gezegd!
@Petra: wat ik van het Christelijk geloof weet heb ik net als Yanny geleerd uit interesse.Ik heb dan wel niet het gehele Oude en Nieuwe Testament doorgespit, maar de belangrijke passages ken ik goed genoeg om te weten dat dat geloof mij totáál niet trekt.

Ovrigens is de term 'geloof' ook wel een heel westers construct waar zelfs moslims,ook een soort christenen, al moeite mee hebben. Probeer het idee dat 'een geloof' iets is wat je 'hebt' uit te leggen aan een Budhist, een Hindu, een Jain, een Confucianist, een Shinto-aanhanger, en, Yanny, coorect me if I am wrong, ook een Joods iemand, en ze lachen je vierkant uit: een geloof is iets wat je bént. De idee dat jij als mens het goddelijke kán verwerpen is zo bespottelijk,omdat daarmee het goddelijke krachteloos wordt.
123 raad maar wie
-140-  123 raad maar wie:
Daniel vergelijk aub niet het christelijke geloof met het moslims geloof
Vind dat een hele zware belediging wat helemaal nergens op slaat.
Misschien komt het met sommige punten overheen
Maar mohamed komt niet voor in mijn bijbel
Vind dat niet terecht zulke uitspraken

en voor janny De uitspraak van ben goering was alleen ter verduideling dat je niet moet vast klampen aan dingen die alleen door het verstand verklaard kunnen worden.
Omdat ons geheugen ook maar heel klein is bij het buitenaardse
-141-  :
@123: excuus, maar in de trouw stond toch echt een analyse die aantoonde dat de Islam een variant van het Christendom was - de Islam blijkt namelijk een variant van het Assyrisch Christendom te zijn. Het enige verschil tussen dit Christendom en het Katholieke en Orthodoxe Christendom is dat het Assyrisch Chirstendom niet accepteert dat God eigenlijk uit 3'en bestaat (dus, Assyrisch Christendom gelooft niet in de drie-eenheid). Dat kun je beledigend vinden, maar het is een feitelijke en wetenschappelijke uitspraak - geen normatief oordeel.
123 raad maar wie
-142-  123 raad maar wie:
Ja vind het beledigend
Omdat moslims geloof niet eens onder het protestands valt
want als je de encyclopedie er op na slaat staat bij wereld geloven het zo vermeld

Christelijk geloof verdeeld onder protstands en roomskatholiek
moslim
hindoisme
boedisme

Dus volgens mijn studie boeken wat ook weer wetenschappelijk is bevestigd
heeft het geen flikker met elkaar te maken
Dus vind het een hele zware belediging
Dus daar gaan we alweer
De wetenschap is ook niet betrouwbaar zo zie je maar weer.
het is dus begrensd.
-143-  :
Wel interessant dat je het als beledigend ervaart. Waarom?

Hier is trouwens de link met artikelen uit Trouw:
http://www.trouw.nl/deverdi...

en hier het specifieke artikel dat de link legt tussen Islam en Christendom:
http://www.trouw.nl/deverdi...

je hebt trouwens 100% gelijk als je zegt dat de wetenschap niet betrouwbaar is. Goddank weten wetenschappers dat: die doen altijd een uitspraak maar geven daarbij ook aan hoe zeker ze dat weten. Dat is het fijne van wetenschap: je kan ook aantonen dat die wetenschappers er naast zitten. Dat kan met uitspraken als 'mijn God of mijn geloof is de beste' niet - en dat alleen al is een reden om tegen 'het geloof' te zijn.
-144-  :
en dan wil ik ook aan je vragen: vind je het ook erg dat het Christendom verwant is aan het Zoroastrisme? Zoals je hier kan lezen, zijn er veel mensen die menen dat het Christendom haar ideeën van Goed en Kwaad regelrecht uit het Zoroastrisme haalt, en dat daarmee het Christendom eigenlijk een soort Zoroastristische interpretatie van het Jodendom is:

http://www.zarathushtra.com...

Vind je dat ook beledigend? Of vind je het pas beledigend wanneer je weet dat het Zoroastrisme weer voortkomt uit een heidens geloof dat zeer verwant was met het latere Hindoeïsme?
Reynyr
-145-  Reynyr:
de kerk was een bedrijf met een winstoogmerk die gebruik maakte van de zwakheid van het menselijke geweten. Geloof of ga naar de hel. Voor het goud op het plafond van het vaticaan hebben ze het goud gejat van gebouwen als het pantheon. Onder datzelfde dak wat dus het “huis van god” moet voorstellen staat een tafel met daarop een kistje. “ geef hier uw donatie”. Doneer voor een life-time vol aids en onwetendheid.
Reynyr
-146-  Reynyr:
dat zou ik nog wel als beledigend kunnen opvatten, tis misschien wat extreem maar ga eens naar het vaticaan en je bent meteen genezen van elk goddelijk virus.
DE STRENG ONGELOVIGE KERK
-147-  DE STRENG ONGELOVIGE KERK:
Beste zoekers uw eigen goed werkende prefrontale cortex moet je leider worden, niet een kerk, niet een politicus, niemand moet je leider worden, toch zeker niet over wat je moet geloven, het is uw plicht om te twijfelen. Jezus zeide: Wie durft te twijfelen aan de onwankelbaarheid van deze berg witgekalkte graven welke religie zijn, die zal ze overwinnen en verdelgen. Doeimus antwoordde ende zeide: Maar Heer, hoe kan je zoiets zeggen? Wij hebben geleerd dat we een vast geloof moeten hebben! Jezus antwoordde en zeide: De twijfel is duizend keer machtiger dan welk geloof ook!
petra
-148-  petra:
Hallo streng ongelovige kerk,
Kan jij me vertellen waar deze tekst in de bijbel staat?
Ik ben zeer benieuwd!
Maar 1 ding weet ik zeker. Twijfel brengt je naar de hel en geloof in het bloed van Jezus naar de hemel.
Kzal voor je bidden!!
groet petra
nieke
-149-  nieke:
Hoe dan ook... wat mij betreft staat bovenaan, oerknal of schepping, jezus wel of niet getrouwd... of welk dilemma dan ook...
Jezus heeft geleefd, heeft zonder enig hightech communicatiemiddel ontzettend veel mensen bereikt (blijkbaar had hij meer te melden dan de mensen gewend waren), was duidelijk niet uit op politieke macht, had heel veel volgelingen die met hun neus bovenop de wonderen stonden die hij deed. Zijn beste vrienden zetten zelfs hun leven op het spel toen ze vervolgd werden na Jezus' dood. Jezus was geen berdrieger of een gek, hij was wie hij zei dat hij was...

Voor mij zegt dit meer dan pantoffeldiertjes of survival of the fittest. Jezus was (zoon van) God en is gestorven en opgestaan uit de dood.
-150-  :
in sommige discussies is er een kloof zo groot dat deze onoverbrugbaar is. Discussie met gelovigen heeft geen zin zolang ze alleen maar herhalen wat ze zeggen en geen antwoord geven op hele simpele vragen.
Reynyr
-151-  Reynyr:
oprotten met die dogma's.
yanny scutt
-152-  yanny scutt:
Vandaag kreeg ik een bijzonder verdrietige dochter aan de telefoon. Zij moet de zware beslissing nemen om een geliefd huisdier die 10 jaren deel van het gezin was ja/nee te laten 'inslapen'.

Het dier heeft kanker en de dierenarts kan niet garanderen dat de kanker is uitgezaaid. Zij heeft nu het gevoel dat zij voor god moet spelen voor het dier dat waarschijnlijk geen god kent..

Ik heb haar gezegd dat ik daarom niet in GOD of ALLAH geloof want ,in mijn ogen is dat heden ten dage, een Albert Hein met een directeur die beslist of je mag blijven of niet.

Die directeur stelt ook filiaalhoofden aan die
functionering-gesprekken gaat voeren met alles dat leeft. Daarom alleen al kan het leven niet zeker zijn van zichzelf

Weg met die rare fratsen van mannen in poppenkast- kleding (mannen in jurken) en TERUG met gezond verstand (en gezond Godsbesef! )Want de echte 'goden' zijn vrouwelijk net zoals het eencellige pantoffeldiertje.

Enne..heksen natuurlijk! Yanny
yanny scutt
-153-  yanny scutt:
PS. vrouwen, pantoffeldiertjes en heksen zullen mijn dochter bijstaan in de beslissing die zij moet nemen!

Al die 'piemels' zijn nergens in zicht..)-: Yanny
SAMEN ONGELOVIGLIJK STERK
-154-  SAMEN ONGELOVIGLIJK STERK:
“Barmhartige Samaritanen” die hier de internetterrorist komen uithangen omdat ze denken de absolute waarheid in pacht te hebben. Ook mijnheer de Guru, het soort dat al duizende jaren slaven maakt voor religieuze despoten! We denken wel dat we nu voldoende empirisch hebben bewezen dat iedereen religieuze verhaaltjes kan schrijven, en dus geen bewijs vormen voor het waarheidsgehalte ervan! En Jezus zeide: Zie de mens. Jullie zeveren altijd weer: Toon ons de vader! Ik zeg u: Wie mij heeft gezien, die heeft ook mijn vader gezien! Hij is ook maar een mens! Wel een mens die meer weet dan wie dan ook. Hij is een Superieur mens, of beter gezegd was, want de mens van deze aarde kan hem overtreffen als hij zijn prefrontale cortex goed laat functioneren, als hij of zij blijft kritische hersencellen aanmaken! Voorwaar ik zeg U: Meer dan de vader is HIER EN NU! S.O.S.
SAMEN ONGELOVIGLIJK STERK
-155-  SAMEN ONGELOVIGLIJK STERK:
@Petra, doe geen moeite, je zal het in uw bijbel niet vinden! Het is een herschreven text voor mensen van deze tijd. Ook om empirisch aan te tonen dat iedereen zulke verhalen kan schrijven. Kweek kritische hersencellen aan, het tijdperk van de religies is afgelopen en het tijdperk van de wetenschap is aangebroken!
123 je kan me de pot op
-156-  123 je kan me de pot op:
waarom ik dat erg vind
omdat die moslims altijd alles uit de naam van god en allah doen
ik haat dat want in de bijbel staat gij zult mij naam niet ijdel gebruiken dus daarom doe ik dat niet dat is iets wat de christen doen en de moslims doen alles uit het geloof
Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen daden
En waarom laat god zoveel leed toe??
Waarom laat de minister van verkeer zoveel verkeesongelukken toe???

NOu??
Succes ben klaar met jullie stelletje onbeschofte mensen.
Mischien zijn er mensen die wel het hart op de juiste plaats hebben zitten en donders goed het veschil tussen geloven weten.
Rot op met je google dat is vereselijk onbetrouwbaar leer eerst eens naar jezelf te luisteren voordat je weer gaat googlen. BAH
Als iets eropt lijkt en verwant is dan wil het nog niet zeggen dat het hetzelfde is.
denk daar maar eens over na
en ook over de vraag waarom laat de minister van verkeer zoveel verkeersongelukkenn toe?
123 ben er nu echt zat van
-157-  123 ben er nu echt zat van:
Oja en dat gezeur over de evolutie theorie hier heb je hem

Laat ik eerst de dagenraad uitleggen ik Godsverband.
Een dag voor God was niet een aardse dag zoals wij die kennen lees ma na dat is echt waar.
Voor hem kon 1 dag miljoenen jaren zijn dat verklaard dus jullie evoluitie theorie jammer het dat je het nu hoort.
De eerst dag maakte hij de aarde met alle woeste grond en gesteente de zon en de maan
dag en licht winter zomer lente en herfst
en veranderingen van klimaat door de atmosfeer
De 2de dag schiep hij de oceanen en het land
Wat misschien wel een betijdsstek had van miljoenen jaren.
De 3de dag schiep hij de planten en de bomen zowel in de zee als op aarde.
De 4de dag schiep hij al het kleine levende organisme zoals insecten en microscopische organismen
de 5de dag schiep hij de grotere organisme
in die tijd had je al klimaatsveranderingen waardoor dieren uitstierven en zichdoor de tijd nieuwe soorten dieren zich ontwikkelen.
En de 6de dag schiep hij de mens.
De 7de dag was een rustdag na het al het werk wat hij had gedaan.

Dus sukkels een dag voor God was niet het zelfde als een dag voor ons
over die 7 dagen kunnen eeuwen en miljoenen jaren zijn verstreken
Geloof je me niet genesis totaal uitpluizen en bestuderen.
Succes hier is je antwoord op jou evolutie theorie wat gewoon door God is gedaan.
Wie heeft god gemaakt? wie heeft jou gemaakt?
God is er altijd geweest
En dat zulle we verder nooit kunnen onderzoeken zelfs helaas de wetenschappers niet voor jou
Omdat op alle vragen geen antwoorden zijn omdat onze hersenen een aarde middelen zijn beperkt.
Suffie
-158-  Suffie:
Dat betekent een héle lange zondag voortaan!
123
-159-  123:
suffie ie bent een echte suffie hahahaha
Zo is de week onstaan daarom hebben we op zondag een rustdag
HIJ maakte zo de tijd voor ons suffie
yanny scutt
-160-  yanny scutt:
Em met'n 1 2 3 in godsnaam..ging ketelbinkie overboord..(-; Yanny
Samen Ongeloviglijk Sterk
-161-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
Ende Angelius vroeg aan jezus: Wie zijn er eigenlijk de schapen, ende wie zijn er dan de bokken? Jezus antwoordde ende zeide: De schapen zijn de humane ongelovige mensen van goede wil, voorwaar ik zeg U, zij zullen de aarde beërven! Angelius antwoordde ende zijde: En de bokken dan heer? Jezus antwoordde en zeide: De bokken zijn de inhumane gelovigen, ze zullen zelfs ook hun geloof nog verliezen, en je weet waarom hé Angelius? De ergsten zullen we gewoon behandelen met Star Clean! Angelius antwoordde en zeide: Wat is Star Clean? Jezus antwoordde en zeide: Weet je dat dan niet? Ga maar eens in het Kruitvat kijken!

Geplaatst door: S.O.S.
Samen Ongeloviglijk Sterk
-162-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
Angelius was eens met Jezus aan het wandelen en genieten van het mooie uitzicht. Angelius sprak en zeide: Is het waar heer dat er een opstanding der doden is? En Jezus antwoordde en zeide: Laat de doden de doden begraven. Geniet van het hier en nu, je leeft maar één keer! Kijk naar de bloemen, hoe ze fladderen, heen en weer. Angelius antwoordde en zeide: Heu, meester, dat zijn wel de vlinders hoor!
Samen Ongeloviglijk Sterk
-163-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
Dat agnosticisme het niet weet is niet ons probleem! De wetenschap zegt: Wie iets beweert moet dat proefondervindelijk kunnen bewijzen. De religieuzen bewijzen al duizende jaren niets, nada. De wetenschap laat blinden zien, kreupelen lopen, en doven horen! S.O.S.
S.O.S.
-164-  S.O.S.:
Als we het nieuws in Nederland volgen valt ons wel op dat de politici in dat land de burgers daar toch meer uitkleden dan in België! We denken niet dat belgische politici meer het groot kapitaal beschermen dan de Nederlandse politici. Religie en politiek is overal nog één pot nat! Het is waarlijk een schande dat er in dit rijk Europa nog mensen op straat moeten liggen slapen, terwijl er overal kerken leeg bij staan! De idiote politici zitten te bekvechten over de kleine religieuze symbolen terwijl de grote zware symbolen gewoon in het straatbeeld blijven! Zolang ze de religieuze gebouwen niet sluiten, is het gewoon dwijlen met de kraan open!
-165-  :
ehh. Kalm, SOS, kalm. De boodschap van zowel Christelijke als atheïstische zeloten blijft even onaantrekkelijk, juist door hun zelotisch gedrag.
S.O.S.
-166-  S.O.S.:
Vrije uiting van standpunten heeft niets met agressie van doen hoor, Daniël Schut, we staan nog niet voor schut!
TJES
-167-  TJES:
ik zou zegge ga zo door met deze bespottingen, je zult hier zelf voor gstraft worden!! dan praat je niet meer zo...
S.O.S.
-168-  S.O.S.:
Met wat kan men ons nog straffen, we zijn al gestraft! We krijgen het Europa dat we niet gekozen hebben, en de politici die maar geen verantwoordelijkheid willen nemen over beslissingen die totaal fout zijn! Het zijn de gewone mensen die de stront op hun kop krijgen, de groten kunnen lekker hun ding doen! Dankzij Godalmachtig en het groot kapitaal.
Samen Ongeloviglijk Sterk
-169-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
Het gebeurde “nu” ergens ver weg in de oneindige ruimte. Wetenschappers die de genetische en individuele persoonlijkheidscode van twee overleden personen van de aarde in een superbaarmoeder programmeren.(De superbaarmoeder is een machine die in korte tijd een volwassen lichaam van het ingebrachte programma kan afleveren.) De twee aardlingen worden daarna naar de hoogste beoorlelingsraad gebracht. De ene een Katholiek priester, de ander een groot zondaar die met minstens 100 vrouwen de liefde had bedreven alvorens hij op 80jarige leeftijd overleden was. De voorzitter van de hoogste raad vroeg aan de priester: Wat heb jij met je jongeheer gedaan? De priester antwoordde en zei: Heu, daar heb ik alleen maar mijn plasjes mee gedaan. Daarna werd hij naar een cel gebracht in afwachting wat de zondaar had te biechten. Een tijd later moesten de twee weer voor de hoge raad verschijnen. De voorzitter las het verdict: De Katholieke priester kunnen we goed gebruiken om onze toiletten te onderhouden, en die andere mag zich gaan amuseren met de speciale biorobot-vrouwen. Daarna krijgt hij een opleiding voor scheppingswetenschapper. De priester protesteerde boos: Ik die mijn hele leven de geboden heeft onderhouden, moet hier nu de wc's gaan onderhouden? Zijn jullie duivels of zo? De voorzitter van de hoogste raad antwoordde en zei: Dit is wel het Paradijs, geen urinaïre!
S.O.S.
-170-  S.O.S.:
Een getuige van Jehova ligt op zijn sterfbed. Hij roept zijn vrouw bij zich en zegt: Maria, wil je de pastoor en de burgemeester eens naar hier halen? Zij zegt: Waarom schat, wat kunnen die eigenlijk komen doen? Hij zegt: haal ze toch maar, ik weet wel waarom, daarom. Een uur later komen ze binnen, de pastoor en de burgemeester: Hahaha, zegt de pastoor, dat is toch altijd weer hetzelfde hé, op hun sterfbed weten ze de moederkerk wel terug te vinden! De burgemeester: Waarom moest ik eigenlijk naar hier komen? Ik heb wel nog een hoop werk hoor! De Jehova getuige zei: O, mijnheer pastoor wil jij hier aan mijn rechterzijde gaan zitten, en mijnheer de burgemeester, wil je aan mijn linkerzijde gaan zitten? De twee kijken elkaar even aan en doen dan toch maar wat hij vroeg. De getuige van Jehova zei: Dat is nu de ideale dood, sterven tussen twee boosdoenders, net als Jezus. En de man blies tevreden de laatste adem uit.

En Jezus was een beetje licht van de wijn, met een vrolijk atheïstisch hart begon hij te zingen: Roooode wijn, roooode wijn, kom laat ons toch vroooolijk zijn. Angelius onderbrak ende zeide: Heer, dat is verboden! Jezus antwoordde en zeide: Wat, is rode wijn verboden? Angelius antwoordde en zeide: Nee, dat liedje! Jezus dacht even na en begon dan een ander liedje te zingen: Land van hoop en glorie, heel ver hier vandaan, waar het leuk is om te bestaan.Toen hij was opgehouden met zingen zei Jezus: Zalig die twijfelen aan religie, want mijn hemelse vader zal deze gedenken. Angelius antwoordde en zeide: Ja Heer, ik twijfel!
S.O.S.
-171-  S.O.S.:
Vermits internet nu al vol zit met hun religieuze propaganda, KUNNEN WE DE GROTE RELIGIEUZE SYMBOLEN TOCH WEL SLUITEN ZEKER??????? En de kleine symbolen toelaten misschien?
Samen Ongeloviglijk Sterk
-172-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
Ende Maria Magdalena en jezus waren eens samen hand in hand aan het wandelen. Jezus dacht ik ga een liedje voor mijn schatje zingen en begon zachtjes te zingen: Love me Tender…....enz. Maria Magdalena onderbrak hem en zeide: Heer dat liedje mag je niet zingen! Jezus dacht even na ende zeide: Voor een lieve schat als Jij, durf ik alles zingen!
S.O.S.
--Ridder
-173-  --Ridder:
Hoe weet ik dat God bestaat?

1. Uit de natuur
Hoe kan iets is uit niets ontstaan? Ergens moet toch ook maar één cel of stofje aanwezig zijn geweest om iets als dit universum te laten ontstaan? Waar komt die cel dan vandaan?

Als God niet bestaat, dan is deze aarde uit zichzelf ontstaan. Ik las laatst in het tijdschrift Quest dat een winnaar van de Spinozaprijs 2006 (natuurkundige Jan Zaanen) het volgende zei:

Bij de bestudering van de oerknal hebben we de relativiteitstheorie en de kwantummechanica nodig, de top van het wetenschappelijke kunnen. En wat blijkt dan? Dat ze niet tegelijkertijd kunnen kloppen. Het is de grootste paradox uit de hedendaagse wetenschap.

Wat zeggen de wetenschappers die deze theorieën hebben ontwikkeld?

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie, het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.
(Albert Einstein)

Veronderstellen dat het oog met al zijn weergaloze vernuftigheden om de scherpstelling aan te passen over verschillende afstanden, om verschillende hoeveelheden licht toe te laten en om vorm- en kleurstoringen te corrigeren, gevormd kan zijn door natuurlijke selectie, lijkt, ik geef het toe, absurd in de hoogste graad.
(Charles Darwin in 'THE ORIGIN OF SPECIES', J. M. Dent & Sons Ltd., 1971, p. 167.)
Het is dus helemaal niet zo vreemd om aan te nemen dat God bestaat. De wetenschap heeft nog geen kloppende verklaring voor ons bestaan kunnen geven.

Tegenwerping: Makkelijk gezegd, maar jij beweert hetzelfde. Hoe kan God ooit zijn ontstaan?
Antwoord: Dat klopt, helemaal eens. Maar als niet sluitend kan worden bewezen dat een de aarde op een natuurlijke wijze is ontstaan, dan is alleszins redelijke om te veronderstellen dat de aarde op een bovennatuurlijke wijze is ontstaan. Als de stelling op een natuurlijke wijze ontstaan nog niet sluitend is bewezen, is de stelling op een onnatuurlijke wijze ontstaan automatisch nog steeds waar.
--Ridder
-174-  --Ridder:
2. Uit de Bijbel

2a. Een wonderlijk boek
Ofschoon de Bijbel 66 boeken bevat, geschreven door 40 of meer diverse schrijvers over een periode van 2.000 jaar, klopt alles met elkaar. De individuele schrijvers hadden er toen ze alles opschreven, geen flauwe notie van, dat hun boodschap te zijner tijd opgenomen zou worden in het grotere geheel van de Bijbel, maar elk geschrift valt precies op zijn plaats en samen brengt het 1 boodschap: God bestaat; de mens heeft zich van God afgewend; zoek in dit leven verzoening met de God door het geloof in Christus.

2a. Bijbelse gebeurtenissen zijn terug te vinden in de natuur
Van in de Bijbelse beschreven historische gebeurtenissen vinden we de bewijzen in de natuur. De meest invloedrijke gebeurtenis op deze aarde is volgens de Bijbel de zondvloed geweest. Allerhande verschijnselen in de natuur bevestigen de zondvloed. Voor uitwerking van die verschijnselen, zie: http://www.oldpaths.com/Arc...

Tegenwerping: Niemand ontkent dat er een zondvloed heeft ontstaan. Alleen de grootte van de ramp staat ter discussie.
Antwoord: Als wereldwijd in 88 oude culturen uit overlevering verhalen worden teruggevonden die zeer regelmatig, specifiek verwijzen naar 1 gezin of 1 persoon die de ramp overleefde dan moet dat ons toch te denken zetten. Vergeet ook niet, dat het wel een bijzonder grote ramp moet zijn geweest: de gebeurtenis heeft 6000 jaar overlevering doorstaan.

2c. De Bijbel is nog nooit weerlegd
In de tijd dat Genesis is geschreven, wisten de mensen nog maar weinig van het heelal af. Natuurverschijnselen die we nu kunnen verklaren, waren toen nog een raadsel voor de mensheid. Onze Germaanse voorouders schreven bijvoorbeeld het onweer toe aan de goden Odin en Freya. Het is toch zeer merkwaardig dat de Bijbel niets bevat wat we met onze huidige kennis kunnen weerleggen. Hoe eenvoudig had de Bijbelschrijver zich kunnen vergissen, door te beweren dat de aarde plat is, of dat er engelen op de maan leven. Tot op de dag van vandaag staat de Bijbel echter nog steeds fier overeind.

Tegenwerping: Waarom richt je gelijk op de God van de Bijbel, er zijn nog honderden andere geloven en religies.
Antwoord: Er zijn inderdaad nog honderden andere religies. Echter, als je naar de stamboom van de verschillende religies gaat kijken, zul je zien dat een groot aantal terug verwijst naar het jodendom en daarmee het oude testament van de bijbel. Zie ook http://home.hccnet.nl/am.si...

De belangrijkste wereldgodsdiensten zijn:
- De lijn: Hindoeïsme - Boeddhisme
- De lijn: Jodendom-Christendom-Islam

Hindoeïsme-Boeddhisme
Hindoeïsme is de verzamelnaam, die vanaf de 19e eeuw werd gegeven aan diverse godsdiensten van Indiase oorsprong. Het is erg divers met veel verschillende goden en verschillende heilige schriften. Het Boeddhisme is een afsplitsing van het hindoeïsme. Het is 600 jaar voor Chr. ontstaan, opgericht door Sidharta Gautama (de Bhoeddha).

Jodendom-Christendom-Islam
Het Christendom en het Jodendom zijn nauw verwant. Zij geloven in dezelfde God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Dit gaat zover terug dat er geen startpunt is aan te geven. De Joden geloven echter niet dat Jezus de verwachte Messias was. De Joden geloven daarom ook alleen maar in het Oude Testament van de Bijbel, terwijl de Christenen ook in het Nieuwe Testament (dat gaat over Jezus) geloven.
De Islam is in de 7e eeuw na Christus ontstaan. Volgens moslims ontving Mohammed via een engel openbaringen van God, waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham (het Christelijke geloof) opnieuw te introduceren. De Koran is dan ook erg geïnspireerd op de Bijbel. In de Bijbel zelf lezen we echter niets van Mohammed. De Islam heeft de Bijbel helemaal opzij gezet.

Mijns inziens, is het Christendom/Jodendom de oudste godsdienst, met een duidelijke lijn: God en de Bijbel. Bij andere godsdiensten moet ik zelf allerlei dingen verdienen, het Christendom leert om juist niet op jezelf maar op de Heere Jezus te vertrouwen. Maar inderdaad, alle godsdiensten menen de waarheid in pacht te hebben. Dus zul je voor jezelf moeten nagaan wat waar is en wat niet.
--Ridder
-175-  --Ridder:
3. Uit persoonlijke ondervinding
De persoonlijke relatie met God is voor iedere gelovige het belangrijkste argument. Een God die voor hen zorgt, aan wie ze al hun noden kunnen toevertrouwen. Persoonlijke ondervinding is lastig te bewijzen. Het is iets wat in het hart van de gelovige leeft en daar kun je niet in kijken. Toch wil ik wijzen op de ontelbare, vaak wonderlijke, verhalen en getuigenissen die over de hele wereld te vinden zijn over hoe God Zijn kinderen heeft geholpen in de moeilijkste omstandigheden. Slechts een enkel voorbeeld:

Gods hulp in concentratiekamp Ravensbrück:
All this time Corrie had been giving Betsie a few vitamin drops each day because she was so weak. But there were so many other needy prisoners that she began giving drops to them also. She gave them to more and more people. She knew the bottle must soon be empty. But every day more drops came. Nobody could understand it, until Betsie reminded them of the story in the Bible of the widow's jar of oil, which did not run dry for many days (http://www.corrietenboom.nl...)
Twee scenario’s
Tot zover enkele bewijzen. Mijn enige doel is om te laten zien dat het op basis van argumentatie minstens zo aannemelijk is om te zeggen dat God wel bestaat, dan dat God niet bestaat.

De kracht van het geloof ligt echter in de bevinding ervan door de gelovige. Daar ligt ook zijn of haar zekerheid. Er is nog nooit één ware gelovige uit zijn geloof gevallen naar aanleiding van dit soort discussies.

Onderzoek dan voor jezelf op zijn minst of de God van de Bijbel kán bestaan. Loop je nu wel op de goede weg? Of ga je gewoon met de massa mee die er blind op vertrouwt dat er geen God bestaat, gebaseerd op theorieën die niet kunnen kloppen?

Nu kun je nog veranderen, straks is het te laat. Het is mijn plicht je te waarschuwen:
[i]14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en word van de Mijnen gekend.

25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.

26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.

27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.[/i]

Johannes 10
Samen Ongeloviglijk Sterk
-176-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
De Natuurverschijnselen bij de dood van Jezus. Volgens Matteus, Markus en Lucas: Er viel duisternis over het hele land. Het voorhangsel van de tempel scheurde. Alleen Matteus voegt er nog een horrorfilm aan toe! (27:51-53) Johannes weet van geen wonderbaarlijke natuurverschijnselen! Alfred Blutsmann,
“De laatste woorden” van Jezus? Volgens Matteus en Marcus: “MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN!” Volgens Lucas:“VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST!” Volgens Johannes:“HET IS VOLBRACHT.” Welke is historisch? Wellicht geen van de drie? Alfred Blutsmann Gingen de vrouwen volgens de bijbel wel of niet in het graf? Volgens Johannes niet, volgens Lucas wel, volgens Matteus niet, volgens Marcus wel. Rita Verdomt,
Jezus zegt dat Johannes de doper Elia is. (Geloofde men daar ook in reïncarnatie?) (Matth11:11-15) Jonannes de doper spreekt dit weer tegen en zegt: Ik ben het niet! (Johannes 1:19-28) Ivan Ovnikan, Geheugenverlies van Johannes de doper? Bij de doop van Jezus ziet Johannes de Geest Gods als een duif en hoorde de stem van God zeggen: Deze is mijn Zoon De Geliefde. (Matth 3:13-17) Toen Johannes de doper in de gevangenis zat vroeg hij aan de discipelen van Jezus: Zijt gij het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? (Matth 11:2-3) Els Van Buitenaarde Lucas en Handelingen spreken elkaar tegen over de hemelvaart! Volgens Lucas gebeurde de hemelvaart vlakbij Betanië op de dag van de opstanding.(24:1-50) Volgens Handelingen 40 dagen na de opstanding vlakbij Jeruzalem vanop de Olijfberg.(1:1-12) Pieter Pronk,
Bij Marcus zit er 1 engel in het graf.(16:5) Bij Lucas zijn het 2 engelen, maar ze zijn het ééns over de verklaring dat de steen reeds afgewenteld was. In tegenspraak hiermee zegt Mattheus dat de steen niet afgewenteld was, maar 2 vrouwen zagen toe hoe een engel de steen afwentelde en er ging op uitrusten.(28:1-3) Donna Winters,
Lucas zegt dat 3 vrouwen na de graflegging de specerijen in gereedheid brachten om het na de Sabbat vroeg mee naar het graf te nemen.(23:55-56) Mattheus zet een wacht bij het graf om zogenaamd bedrog te voorkomen. Bij hem gaan er 2 vrouwen vroeg het graf bezien zonder specerijen.(28) Erwin Broll
Volgens Marcus gingen 3 vrouwen na de Sabbat specerijen kopen, waarna ze naar het graf gingen om hem te zalven.(16) Maar Johannes zegt dat Jozef van Arimathea dit al had gedaan bij de ter graf legging. (19: 38-42) Bij hem gaat er ook maar 1 vrouw na de Sabbat vroeg naar het graf zonder specerijen. (20:1) Wim Clijsters, Ja Marcus en Mattheus spreken elkaar tegen over de vervloekte vijgeboom! Op zichzelf is het al eigenaardig dat iemand een vijgeboom vervloekt omdat hij er geen vijgen op vind als het niet DE TIJD VAN DE VIJGEN IS! Marcus zegt dat hij de vijgeboom voor de tempelreiniging vervloekte en dat hij pas de volgende morgen verdord was.(11:12-21) Mattheus zegt dat hij éérst de tempel reinigde en de volgende morgen kreeg hij honger enzoverder, maar de vijgeboom is nu terstond verdord!(21:12-21) Lukas en Johannes waren er niet bij.

Wie de opstandingsverhalen gaat onderzoeken zal vast nog meer tegenspraken tegenkomen. Een voorbeeldje:Marcus zegt dat ze angstig van het graf waren weggevlucht en NIEMAND IETS ZEIDEN! Mattheus zegt dat ze terstond en met GROTE BLIJDSCHAP het nieuws aan de descipelen vertelden.
De “God” van de Joden had nog maar juist zelf massa's Egyptenaren afgeslacht waarvan de Joden “getuige” waren. Maar in zijn stenen tafel stond: Gij zult niet doodslaan! Dat niet doodslaan sloeg alléén op het eigen ras (Joodse Ras). De inwoners van Kanaän mochten uit hun land gedreven worden en afgeslacht! (Deut.7:22-24) Elia liet de profeten van Baäl afslachten nadat hij met een nafta-trukje het offervuur van zijn “God” in brand had gestoken! (1Koningen 18:36-4O) Tegenspraken tussen moslims en christen:Mattheus 5:44

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; (Jezus)
Koran 61:4 Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

Koran 2:190-191 190. En strijdt voor de zaak van God tegen degenen, die tegen je strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief.
191. En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.
Op de ene plaats in het nieuwe testament zegt “Jezus”: Heb uw naaste lief als jezelf. Op de ander plaats zegt Hij :
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.(Mattheüs 10:34), zodat men het kan opzoeken om te zien dat het daar wel degelijk staat!
S.O.S.
Samen Ongeloviglijk Sterk
-177-  Samen Ongeloviglijk Sterk:
Beste zoekers uw eigen goed werkende prefrontale cortex moet je leider worden, niet een kerk, niet een politicus, niemand moet je leider worden, toch zeker niet over wat je moet geloven, het is uw plicht om te twijfelen. Jezus zeide: Wie durft te twijfelen aan de onwankelbaarheid van deze berg witgekalkte graven welke religie zijn, die zal ze overwinnen en verdelgen. Doeimus antwoordde ende zeide: Maar Heer, hoe kan je zoiets zeggen? Wij hebben geleerd dat we een vast geloof moeten hebben! Jezus antwoordde en zeide: De twijfel is duizend keer machtiger dan welk geloof ook!
S.O.S.
-178-  :
Bij deze discussie zijn alle argumenten ondertussen wel gepasseerd. Amsterdam Centraal is bovendien niet de plaats voor theologisch debat of religieuze promotie. Reageren is daarom niet meer mogelijk.

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.